رسم شش و n ضلعی منتظم-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

رسم شش ضلعی و چند ضلعی منتظم

برای رسم 6 ضلعی منتظم داریم:

1.دایره ای به شعاع دلخواه رسم کنید. مثلاً شعاع 5 سانتی متر.

2.بدون تغییر شعاع پرگار، سوزن پرگار را روی محیط دایره گذاشته (محل اختیاری است) و محل تقاطع را با دایره کمان بزنید.

3.سوزن را در محل برخورد گذاشته و مجددا کمان بزنید.

4.این کار را ادامه دهید تا به محل اول که در مرحله 2 سوزن را در آنجا گذاشته بودید برسید.

5.اگر نقاط را به هم وصل کنید، شش ضلعی منتظم رسم می شود.

رسم 6 ضلعی منتظم

قاعده کلی برای ترسیم چند ضلعی منتظم ( پنج ضلعی، شش ضلعی، هفت ضلعی، هشت ضلعی و Z ضلعی منتظم...):

1.تعداد اضلاع را Z می نامیم.

2.شعاع دایره ای که Z ضلعی در آن رسم می شود را R می نامیم دایره ای با شعاع (دلخواه) R رسم می کنیم.

3.فرمول زیر عددی بر حسب سانتی متر به ما می دهد، شعاع پرگار را به اندازه حاصل فرمول زیر (S) باز کرده و با آن در محیط دایره به شعاع R کمان می زنیم.

((S = 2 × R × sin (360 / ( 2 × Z

4. محل تقاطع کمانها را با خط کش به هم وصل کرده و Z ضلعی منتظم رسم می شود.

به عنوان مثال برای هفت ضلعی منتظم داریم:

ـ تعداد اضلاع 7 است.

ـ دایره ای به شعاع 6 سانتی متر رسم می کنیم. R = 6، هفت ضلعی منتظم در این دایره رسم خواهد شد.

S = 2× 6× Sin (360 / (2×7))     S = 12 ×  Sin (25.714)= 5.206 Cm
 

در اندازه گیری شعاع دایره و کمان، دقت زیادی باید نمود، عدم دقت حتی در حد نیم میلیمتر، انتظام چندضلعی را بر هم می زند.

رسم چند ضلعی منتظم

 

 

منابع:

Geometric and Engineering Drawing نوشته Ken Morling