رفع سوء اثر چک برگشتی-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

رفع سوء اثر چک برگشتی

هر فقره چک، به هر دلیلی (نقص موجودی، نقص امضاء و ... . ) که برگشت شده باشد، بصورت اتوماتیک، گزارش آن به بانک مرکزی ارسال شده و ثبت می شود.

در صورت درخواست استعلام هر یک از شعب بانک های کشور، از بانک مرکزی (مرحله "د" در افتتاح حساب جاری)، در صورت وجود، سوابق چک برگشتی برای شعبه ارسال خواهد شد. رفع سوء اثر چک به معنی پاک شدن سابقه برگشت خوردن آن چک در سیستم بانک مرکزی است.

هر گونه سابقه چک برگشتی به یکی از روشهای زیر قابل رفع سوء اثر است:

  1 -   وصول (نقد کردن) شماره چکی که برگشت شده باشد. ارائه لاشه چکی که برگشت شده به همراه "گواهینامه عدم پرداخت" بوده به بانک صادر کننده آن.

  2 -   در صورتیکه مبلغ چک برگشتی را در حساب خود تامین نمایید، بانک می تواند بمدت دو سال آن مبلغ را در حساب شما مسدود کرده و سپس، آن فقره چک برگشتی برای شما رفع سوء اثر می شود.

  3 -  در صورتیکه چک برگشتی و "گواهی عدم پرداخت" آن، هر دو مفقود شده باشند، دارنده حساب جاری می تواند شخصی را که چک را برگشت زده است (نام او در گواهی عدم پرداخت و نیز در سیستم بانک موجود است)، به دفتر خانه ببرد و از ایشان چنین اقرارنامه محضری را دریافت کند: "کلیه مطالبات اینجانب از بابت چک شماره ........ وصول شده و اینجانب هیچگونه ادعایی در خصوص این شماره چک ندارم."

  4 -  در صورتیکه امکان انجام هیچکدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد، با 7 تا 10 سال انتظـــــــار، سابقه چک برگشتی از سیستم بانک مرکزی پاک خواهد شد.

منابع:
- بانکداری داخلی 1 و 2 ، انتشارات بانک ملی ایران.
- دانش و تجربه رؤسای بانکهای خصوصی و دولتی کشور.