چرا دایره 360 درجه است؟-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

چرا دایره 360 درجه است؟

 
درجه یکی از واحدهای اندازه گیری زاویه است ولی در سیستم بین المللی واحدها  SI)International System of Units) واحد اندازه گیری درجه، رادیان است و SI فقط «درجه» را به عنوان یکی از واحدهای اندازه گیری زاویه می شناسد.
یکی از نظریاتی که علت 360 درجه بودن دایره را توضیح می دهد، اشاره به تقویم ایران باستان دارد و در آن مدت زمان یک سال (360 روز) زمانی است که زمین یک دور کامل را به دور خورشید طی می کند و در نتیجه هر روز از حرکت  زمین به دور خورشید متناظر با یک درجه است.
تقویم ایران باستان

 

 

 

منابع:

math.stackexchange.com