رسم شش و n ضلعی منتظم | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/01/12 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 51,328

رسم شش ضلعی و چند ضلعی منتظم

برای رسم 6 ضلعی منتظم داریم:

1.دایره ای به شعاع دلخواه رسم کنید. مثلاً شعاع 5 سانتی متر.

2.بدون تغییر شعاع پرگار، سوزن پرگار را روی محیط دایره گذاشته (محل اختیاری است) و محل تقاطع را با دایره کمان بزنید.

3.سوزن را در محل برخورد گذاشته و مجددا کمان بزنید.

4.این کار را ادامه دهید تا به محل اول که در مرحله 2 سوزن را در آنجا گذاشته بودید برسید.

5.اگر نقاط را به هم وصل کنید، شش ضلعی منتظم رسم می شود.

رسم 6 ضلعی منتظم

قاعده کلی برای ترسیم چند ضلعی منتظم ( پنج ضلعی، شش ضلعی، هفت ضلعی، هشت ضلعی و Z ضلعی منتظم...):

1.تعداد اضلاع را Z می نامیم.

2.شعاع دایره ای که Z ضلعی در آن رسم می شود را R می نامیم دایره ای با شعاع (دلخواه) R رسم می کنیم.

3.فرمول زیر عددی بر حسب سانتی متر به ما می دهد، شعاع پرگار را به اندازه حاصل فرمول زیر (S) باز کرده و با آن در محیط دایره به شعاع R کمان می زنیم.

((S = 2 × R × sin (360 / ( 2 × Z

4. محل تقاطع کمانها را با خط کش به هم وصل کرده و Z ضلعی منتظم رسم می شود.

به عنوان مثال برای هفت ضلعی منتظم داریم:

ـ تعداد اضلاع 7 است.

ـ دایره ای به شعاع 6 سانتی متر رسم می کنیم. R = 6، هفت ضلعی منتظم در این دایره رسم خواهد شد.

S = 2× 6× Sin (360 / (2×7))     S = 12 ×  Sin (25.714)= 5.206 Cm
 

در اندازه گیری شعاع دایره و کمان، دقت زیادی باید نمود، عدم دقت حتی در حد نیم میلیمتر، انتظام چندضلعی را بر هم می زند.

رسم چند ضلعی منتظم

 

 

منابع:

Geometric and Engineering Drawing نوشته Ken Morling

.: تعداد 349 نفر از 446 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

روش ترسیم 5 ضلعی منتظم رسم شش ضلعی منتظم با پرگار روش رسم هشت ضلعی هشت ضلعی منتظم رسم 6 ضلعی بدون خط کش روش ترسیم چند ضلعی منتظم طریقه رسم چند ضلعی منتظم رسم ۸ضلعی نحوه کشیدن چند ضلعی روش رسم 5 ضلعی منتظم در دایره رسم 8وجهی منتظم 7 ضلعی رسم 6 ضلعی داخل دایره چگونه چند ضلعی دقیق بکشیم روش رسم چندضلعی منتظم رسم n ضلعی منتظم در دایره روش ترسیم یک هفت ضلعی منتظم شکل پنج ضلعی نحوه شکل هشت ضلعی ترسیم شش ضلعی طریقه رسم شش ضلعی رسم هشت ضلعی منتظم ترسیم پنج ضلعی اموزش رسم ۸ ضلعی با پرگار فرمول تراشیدن چندضلعی روش رسم هشت ضلعی منتظم روش ترسیم هشت ضلعی منتظم انواع شش ضلعی فرمول شش ضلعی منتظم رسم 8 ضلعی 4 سانتی ساده ترین روش رسم شش ضلعی رسم ۶ضلعی رسم چندضلعی باپرگاردردایره رسم با پرگار چند ضلعی کشیدن هشت ضلعی طریقه رسم هشت ضلعی منظم نحوه رسم n ضلعی منتظم روش رسم n ضلعی منتظم فرمول هشت ضلعی روش راحت برای کشیدن 5ضلعی فرمول چند ضلعی داخل دایره رسم پنج ضلعی منتظم با خطکش و پرگار طریقه رسم شش ظلعی منتظم کشیدن شیش ضلعی راهت روش ساده کشیدن شش ضلعی نحوه ترسیم شش ضلعی رسم مکعب شش ظلعی ترسیم ده ضلعی در دایره اموزش رسم هشت ضلعی ده ضلعی منتظم روش رسم 8 ضلعی منتظم رسم نه ضلعی منتظم رسم هفت ضلعی منتظم محاط در دایره اضلاع هشت ضلعی روش رسم یک چند ضلعی منتظم الگوی کشیدن شیش ضلعی رسم 16 ضلعی روش کشیدن دایره با پرگار توصیع در مورد ۸ ضلعی منتظم کشیدن 8 ضلعی منتظم چگونه در رسم فنی هفت ضلعی بکشیم روش رسم 8ضلعی منتظم روش رسم چند ضلعی منتظم انواع هشت ضلعی نحوه کشیدن هشت ضلعی رسم چند ضلعی های منتظم با پرگار رسم ساده ی شش ضلعی نحوه کشیدن شش ضلعی رسم چند ضلعی منتظم بهترین راه قانون ۸ ضلعی شکل شش وجهی با هشت گوشه نحوه ترسیم ۶ضلعی ترسیم n ضلعی منتظم nضلعی کشیدن پنج ضلعی در یک دایره چگونگی رسم چند ضلعی منتظم چگونگی رسم چند ضلعی منتظم با پرگار گسترده حجم هشت ضلعی چگونه میتوان یک n ضلعی منتظم کشید چگونه شش ضلعی رسم کنیم طریقه رسم شش ضلعی منتظم 16 ضلعی منتظم عکس پنج ضلعی ۱۲ سانتی متری طریقه رسم هشت ضلعی منتظم نامگذاری چند ضلعی در برنامه word کشیدن پنج ضلعی با دایره روش کشیدن مکعب پنج ضلعی طرز کسیدن شش ضایعی منتظم طریقه کشیدن چند ضلعی روش کشیدن شش ضلعی منتظم دراوردن پنج ضلعی رسم چند ضلعی در دایره طریقه رسم 5ضلعی چگونگی رسم شش ضلعی رسم یک شش ضلعی منتظم دایره محاطی یک 6 ضلعی منتظم گسترده شش ضلعی منتظم اموزش کشیدن اشکال چند ضلعی با نقاله وگونیا دایره ای به شعاع ده سانتیمتر رو چگونه رسم کنیم؟ انواع شکل 8 صلعی شکل هفت ضلعی طریقه رسم ۸ضلعی منتظم طریقه ی رسم ۶ ضلعی توسط پرگار ایا دایره چند ضلعی منتظم است؟ طریقه رسم هشت ضلعی از طریق دایره طریقه کشیدن شش ضلعی 0 رسم شش ضلعی باخط کش طرز کشیدن هشت ضلعی رسم شش ضلعی با استفاده از دایره چطور یه شش ضلعی منظم بکشیم شکل شش ضلعی چطور رسم لانه زنبوری بکشیم رسم 6ضلعی در دایره محیط دایره توسط هشت ضلعی روش ترسیم 6 ضلعی منتظم رسم شش ضلعی منتظم با خطکش و پرگار رسم شش ضلعی 5سانت منتظم چگونگییه رسم شش ضلعی ترسیم دایره 12ضلعی روش رسم شش ضلعی منتظم محاط در دایره رسم ده ضلعی منتظم هشت ضلعی چندقطردارد بارسم شکل راه ترسیم ۱۲ضلعی منظم چگونه یک چهار ضلعی+ منتظم بکشیم روش رسم 5 ضلعی منتظم با پرگار هشت ضلعی مجارستان بدست اوردن اضلاع دایره sin(2 360/z) فرمول چگونه هشت ضلعی با اضلاع دلخواه رسم کنیم روش کشیدن 8ضلعی روش رسم هفت ضلعی منتظم چگونه در دایره پنج ضلعی منتظم بکشیم روش رسم 3ضلعی منتظم بدون نقاله روش رسم هفت ضلعی منتظم محاط در دایره چطوری ۱۲ضلعی بکشم چگونه در یک هشت ضلعی مسلس رسم کنیم اموزش کشیدن شش ضلعی رسم پنج ضلعی با پرگار چگونه ۶ضلعی رسم کنیم؟ قانون رسم چند ضلعی رسم شش ضلعی با خط کش رسم شش ضلعی با خطکش رسم 5ضلعی منتظم در دایره طریقه رسم 8وجهی طریقه کشیدن هشت ضلعی دقیق چگونه هشت ضلعی با ضلع 30 سانتی متر بکشم طریقه رسم هشت ضلعی با ضلع دلخواه و دقیق ریقه رسم 8ضلعی رسم ششضلعی روش ترسیم12ضلعی روش رسم 9 ضلعی یا nضلعی روش رسم پنج ضلعی منتظم با دایره چگونه با متر یا خط کش چند ضلعی منظم بسازیم تبدیل شش به هشت ضعلی رسم چند 7ضلعی در دایره نحوه رسم شش ضلعی شصت ضلعی منتظم روشهای رسم شش ضلعی آموزش کشیدن 6 ضلعی با پرگار تبدیل.دایره.به.6ضلعی روش ترسیم 8 ضلعی منتظم چه طور در دایره چند ضلعی بکشیم رسم 9ضلعی در دایره چگونه یک شش ضلعی رسم کنیم روش رسم دوازده ضلعی نحوه کشیدن هشت چهار ضلعی چگونه ده ضلعی منتظم بوسیله دایره درست کنیم رسم یک nضلعی چگونه یک n ضلعی رسم کنیم رسم6ضلعی رسم پنج ضلعی به طول ضلع شش رسم چند ضلعی ها بدون دایره رسم چند ضلعی منتظم با کمک دایره چطور یک هشت ضلعی بکشیم محاسبه چندضلعی با پرگار طریقه n ضلعی کشی ن چگونه هشت ضلعی بکشیم روش ترسیم شش ضلعی منتظم ترسیم هشت ضلعی منظم محاط به دایره رسم چند ضلعی روی زمین رسم5ضلعی بانقاله نحوه ترسیم 5 ضلعی با فرمول نحوه کشیدن جدول شش ضلعی ستاره 6 ضلعی را چگونه رسم کنیم رسم شش ضلعی بدون پرگار چگونه شش ضلعی بکشیم رسم شش ضلعی منتظم با خط کش چگونه یک شش ضلعی را خط کشی کنیم رسم پنج ضلعی با پرگار طرح رسم شش ضلعی روش کشیدن شش ظلعی چگونه یک n ضلعی را در یک دایره محاط کنیم کشیدن ۸ضلعی رسم چند ضلعی با نقاله فرمول کشیدن شش ضلعی عکس ۸ضلعی ترسیم ٨ ضلعی منتظم داخل دایره چگونه در دایره 8 ضلعی رسم کنیم رسم شمسه رسم هفت ضلعی منتظم در دایره ۷ضلعی چندقطردارد هفت ضلعی چندقطردارد طریقه رسم 6ضلعی کشیدن پنج ضلعی منتظم با نقاله رسم شش ضلعی بدون ابزار چگونه یک هفت ضلعی منتظم رسم کنیم چگونه یک سه ضلعی منتظم رسم کنیم چگونه یک هفت ضلعی منتظم بکشیم طرز کشیدن ۸ضلعی طرز کشیدن شش ضلعی محاسبه قطر ۸ضلعی چگونه شش ضلعی را به پنچ ضلعی تبدیل کنیم چگونه با پرگار چند ضلعی بکشیم رسم پنج ضلعی منتظم با نقاله اموز ش کشیدن هشت ضلعی آموزش کشیدن هشت ضلعی رسم 9ضلعی با پرگار نحوه ترسیم 6ضلعی روی یک صفحه ترسیم پنج ضلعی منظم با خط کش ساده ترین روش کشیدن پنج ضلعی روش رسم 6 ضلعی منتظم آموزش تصویری کشیدن دوازده ضلعی شکل شش ضلعی منتظم "نحوه رسم شش ضلعی" 6 ضلعی منتظم به طول 6 سانتی متر رسم هشت ذلی اموزش رسم 16ضلعی منتظم هفت ضلعی طریقه رسم طریقع رسم هفت ضلعی شش‌ضلعی با گونیا راحت ترین راه رسم شش ضلعی روش رسم nضلعی منتظم روش رسم هفت ضلعی منتظم با پرگار تحقیقی دررابطه با پرگارچندضلعی روش کشیدن 6ضلعی طریقه ی رسم هشت ضلعی به طول ضلع معین ساده ترین روش رسم هشت ضلعی منتظم با استفاده از پرگار رسم شش ضلعی منتظم توسط دایره روش کشیدن هشت ضلعی منتظم ساخت جعبه شش ضلعی منتظم روش کشیدن دایره باشعاع ۶سانتی متر نحوه رسم ستاره بدون استفاده از نقاله و متر چگونه با پرگار هشت ضلعی درست کنیم؟ تعداد قطرهای پنج صلعی و شش ضلعی با رسم شکل نحوه کشیدن شش ضلعی بافرمول ریاضی روش رسم ستاره 4 ضلعی طریقه رسم چند وجهی کشیدن قطر ۶ضلعی الگوی شش ضلعی گسترده ده وجهی گسترده پنج ضلعی چگونگی رسم هشت ضلعی رسم چند ضلعی ها به کمک پرگار روش رسم هشت ضلعی منتظم با پرگار روش صحیح رسم 5ضلعی باضلع های معین چگونه پنج ضلعی بکشیم؟ روش رسم چند ضلعی های منتظم رسم ۸ ضلعی به ضلع مشخص ساده ترین راه کشیدن شکل هندسی روی زمین الگوی مکعب شش ضلعی راه رسم پندضلعی منتظم باپرگار طریقه کشیدن دوازده ظلعی ضلعی با پرگار داخل رایره فرمول ترسیم پنج ضلعی فرمول ترسیم پنج ضلعی منظم چگونه ستاره منتظم بکشیم

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران
  • صفحه 1 از 1
  • 1
  • صفحه 1 از 1
  • 1
نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما