روش های پرداخت | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/01/12 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 7,091

روش های پرداخت

در تجارت بین الملل، طرفین معامله در 2 کشور متفاوت هستند و معمولاً مورد معامله (کالا)،  از نزدیک مشاهده و تحویل داده نمی شود.
 
روشهای پرداخت (Types Of Payment):
فروشنده بر اساس میزان اعتمادی که به خریدار و اوضاع سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور خریدار دارد می تواند روشهای مختلفی را برای انجام معامله انتخاب نماید، البته هر یک از روشهای مذکور محاسن و ریسکهایی برای خریدار و فروشنده دارند.
 
انواع روشهای پرداخت:

1. روش حساب باز (حساب دفتری ـ نسیه یا امانی) (Open Account)

این روش بر پایه اعتماد کامل فروشنده به خریدار استوار است. با انتخاب این روش بیشترین ریسک متوجه فروشنده کالا می باشد و بر اساس توافق خریدار می بایست پس از دریافت کالا وجه آن را به فروشنده پرداخت کند.
فروشنده مطابق با پروفرمای اولیه، کالای مورد معامله را تأمین (تولید) می نماید و آن را برای خریدار ارسال می کند. هم زمان با ارسال کالا اسناد حمل نیز توسط فروشنده و به نام خریدار تنظیم و مستقیماً برای خریدار ارسال می شوند. خریدار پس از دریافت کالا اقدام به پرداخت وجه کالا می نماید. 
 فروشنده در این روش در معرض ریسک عدم دریافت وجه کالا قرار دارد. این روش سرعت و سهولت بالایی دارد و به دلیل حذف واسطه ها در تجارت خارجی، عمدتاً فی مابین کشورهای اروپایی مورد استفاده است.
 
روش حساب باز به صورت شماتیک:
روش حساب باز در پرداخت بین الملل

2. روش وصولی ساده (Clean Collection)

فروشنده مطابق با پروفرمای اولیه، کالای مورد معامله را تأمین (تولید) می نماید و آن را برای خریدار ارسال می کند. هم زمان با ارسال کالا اسناد حمل نیز توسط فروشنده و به نام خریدار تنظیم و مستقیماً برای خریدار ارسال می شوند. 
فروشنده بر مبنای اسناد حمل، برات ساده ای را بر عهده خریدار کشیده و از طریق بانک خود و یا مستقیماً برای خریدار ارسال می کند. در صورت قبولی برات از سوی خریدار، وی مطابق با شرایط برات نسبت به پرداخت وجه کالا (برات)  به صورت دیداری و یا مدت دار (بر اساس شرایط پرداخت برات) اقدام می نماید. 
این روش نسبت به روش قبلی برای فروشنده ریسک کمتری دارد و در صورت قبولی برات توسط خریدار، فروشنده می تواند وجه آن را از طریق بانک خود پیگیری کند و چون در برات زمان پرداخت تعیین می شود زمان انتظار فروشنده برای دریافت وجه مشخص است.
در صورت عدم قبولی برات توسط خریدار این روش به Open Account تبدیل می شود.
 
وصولی ساده به صورت شماتیک:
روش وصولی ساده در پرداخت بین الملل

3. برات اسنادی (وصولی اسنادی) (Documentary Collection)

کلیه مراحل ارسال اسناد از طریق بانک فروشنده (Remitting Bank) صورت می پذیرد و به همین دلیل نسبت به دو روش قبل ریسک فروشنده کمتر است. در این روش، فروشنده پس از تهیه و تولید کالا، به همراه اسناد حمل، دستورالعمل خود را نیز ارسال می کند. فروشنده به همراه اسناد یک دستورالعمل (Instruction) به بانک خود می دهد و بانک فروشنده، اسناد را به همراه دستورالعمل برای بانک خریدار (Collecting Bank) ارسال می کند. هر دو بانک فروشنده و خریدار می بایست بر اساس دستورالعمل فروشنده، متناسب با وظایف خود عمل نمایند. این روش از نظر خریدار مطلوبیت کمتری دارد زیرا باید دقیقاً بر اساس دستورالعمل فروشنده عمل کند.

4. اعتبار اسنادی (Documentary Letter Of Credit)

در این روش ارسال کالا از سوی فروشنده تنها پس از ابلاغ اعتبار اسنادی مورد قبول وی انجام خواهد شد و دریافت وجه توسط فروشنده، تنها در ازای ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار امکان پذیر است. وقتی پرداخت از طریق سیستم بانکی صورت گیرد، بانک در این حالت به عنوان واسطه عمل می کند و از آنجا که بانکها با اسناد سروکار دارند و تنها اصالت اسناد را تا حدی معقول بررسی می کنند اصل کالا معمولاً کنترل نمی شود مگر اینکه بازرسیهای مختلف قبل و بعد از حمل از سوی خریدار درخواست شده باشد. در صورت ارائه اسناد، مطابق با آنچه که از قبل مشخص شده بود، بانکها پرداخت را انجام خواهند داد. 
این شیوه بیشتر به نفع فروشنده است زیرا خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی امکان دارد فروشنده قبل از ارسال کالا اسناد حمل را به بانک ارائه و وجه اسناد را دریافت نماید. البته راههای بسیاری برای جلوگیری از این موضوع وجود دارند و خریدار این امکان را دارد که شرایطی را در اعتبار اسنادی بگنجاند و حتی المقدور ریسکهای موجود را کمتر کند. در این حالت ریسک عدم دریافت وجه برای فروشنده حذف می شود و خریدار با در نظر گرفتن شرایط سختگیرانه در اعتبار، از دریافت کالای مورد نظر، اطمینان حاصل می کند. در اعتبار اسنادی، فروشنده حتماً باید شرایط مندرج در اعتبار را برای تنظیم و ارسال اسناد و حمل کالا رعایت کند.
با توجه به استقبال خریداران و فروشندگان از اعتبار اسنادی و استفاده روزافزون از آن، در ادامه، توضیحات مفصل تر و کاربردی تری را برای آن ارائه خواهیم داد. (ادامه مطلب ...) 

5. صددرصد پیش پرداخت(Full Advanced Payment)

این روش مطلوب ترین روش برای فروشنده می باشد و بر پایه اعتماد کامل خریدار به فروشنده استوار است، زیرا قبل از ارسال کالا، کل وجه کالا را دریافت می نماید و بیشترین ریسک را  برای خریدار به همراه دارد. این روش جهت تأمین مالی و ایجاد اطمینان خاطر برای فروشنده می تواند به همراه اعتبار اسنادی (که فقط درصدی از مبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت  است) مورد استفاده قرار گیرد.
تقسیم بندی روشهای پرداخت بر اساس حداقل ریسک برای خریدار و فروشنده:
 
ترتیب مطلوبیت روش پرداخت برای خریدار ترتیب مطلوبیت روش پرداخت برای فروشنده 
1. روش حساب باز 1. صددرصد پیش پرداخت
2. روش وصولی ساده 2. اعتبار اسنادی
3. برات اسنادی (وصولی اسنادی) 3. برات اسنادی (وصولی اسنادی)
4. اعتبار اسنادی 4. روش وصولی ساده
5. صددرصد پیش پرداخت 5. روش حساب باز
 
انواع روشهای پرداخت از منظر واردکننده ای که به بانک مراجعه می کند:
 
از منظری دیگر و از دیدگاه استفاده کننده از خدمات و به طور دقیق تر از منظر یک واردکننده یا خریدار، دو نوع روش پرداخت وجود دارد که عبارتند از :
1. استفاده از سیستم بانکی ـ ارز مبادله ای (در حال حاضر 94/2/16):
(انواع اعتبار اسنادی ـ برات اسنادی ـ حواله ارزی)، فقط برای کالاهای اولویت 1 تا 8 است (در حال حاضر94/2/16). متقاضی در این حالت باید کارت بازرگانی داشته باشد. 
نکته: روشهایی که در سیستم بانکی مورد استفاده قرار می گیرند (اعتبار اسنادی، برات اسنادی، حواله ارزی) به طور مفصل در ادامه بررسی خواهد شد. 
2. انتقال از طریق صرافی و ارز آزاد، برای کلیه کالاها قابل انجام است و نرخ آن، نرخ ارز آزاد است.
برخی واردکنندگان با وجود آنکه کالای آنها با اولویت 1 تا 8 است، انتقال پول را از طریق ارز آزاد صرافی انجام می دهند که دلیل آن می تواند یک یا چند عامل از عوامل زیر باشد:
1. بسیار عجله دارند.
2. تفاوت نرخ ارز مبادله ای و آزاد (با توجه به فرایند ترخیص) برای آنها قابل اغماض است و یا اینکه مابه التفاوت ارز آزاد و مبادله ای در محاسبات کاری ایشان قابل چشم پوشی است.
3. ارزی که آنها قصد انتقالش را دارند، فعلاً در اتاق مبادلات موجود نیست.
4. فرایند ترخیص و تشریفات گمرکی کالایی که وارد می کنند، این طور اقتضا می کند و نمی خواهند درگیر فرایند بانکی شوند.
 
منابع:

- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600).
- مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG758).
- رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP).
- راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG).
- اینکوترمز (INCOTERMS 2010).
- راهنمای کاربران اعتبار اسنادی (UCP600).
- پژوهشهای موردی در روش های پرداخت بین المللی(110 مورد).
- راهنمای اتاق بازرگانی بین المللی در عملیات وصولی (URC).
- بانکداری بین المللی 1 و2 (موسسه عالی بانکداری ایران).
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران cbi.ir.
- نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی Tccim.ir , Iccwbo.org.
- سایت برخی بانکها از جمله Swissbank به ادرس Ubs.com.
- مقررات متحدالشکل پوششی ها(URR).
- دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.

.: تعداد 36 نفر از 38 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

روش پرداخت بینالمللی روش های پرداخت روش های پرداخت در بازرگانی بین الملل اىا امکان پىش پرداخت در معاملات تلفنى وجود دارد انواع روش های پرداخت روش های پرداخت در بازرگانی بین المللی راه های پرداخت قبو1 انواع روشهای پرداخت روش حساب باز

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران

نظری جهت نمایش وجود ندارد

نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما