ضمانت نامه ارزی | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/03/15 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 7,036

ضمانتنامه ارزی (Letter Of Guarantee)

ضمانت نامه ارزی
از نظر حقوقی، ضمانتنامه بانکی بین بانک ضامن و ذینفع ضمانتنامه منعقد می شود، اما در عالم واقع نقطه شروع و تکیه گاه اصلی ضمانتنامه بانکی، درخواست و دستور مشتری بانک است که او را ضمانت خواه یا مضمون عنه (APPLICANT) گویند و مبنای آن معمولاً قراردادی است که قبلاً بین ضمانت خواه و ذینفع ضمانتنامه منعقد شده است. اما این وابستگی ظاهری، جز در موارد استثنایی، تأثیری در استقلال ضمانتنامه بانکی ندارد. به عبارت دیگر ضمانتنامه مستقل از قرارداد پایه می باشد. 
نظر به اینکه ضمانتنامه های غیر مشروط و عندالمطالبه در تجارت بین الملل به شدت از طرف ذینفعان مورد استقبال قرار گرفته است، لذا عموماً ضمانتنامه ها به صورت عندالمطالبه صادر می شود. 
در حقیقت ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه، نوشته ایست معتبر و مستند که ضمن آن بانک صادر کننده ضمانتنامه (ضامن)، به صورت بدون قید و شرط تعهد می نماید هر گاه مضون عنه (ضمانت خواه)، از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد، بانک وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانتنامه را به درخواست و مطالبه ذینفع بدون نیاز به ارائه هیچ مدرک یا دلیلی به او بپردازد.
در بیانی دیگر می توان گفت ضمانتنامه بانکی یک وعده (قول) غیر قابل فسخ (غیر قابل برگشت) ازطرف یک بانک برای جبران کردن خسارت ذینفع تحت شرایط معین (به وضوح و به طور کامل تعیین شده) بلافاصله و بدون قصور ازخسارت تحمیل شده است.
اصولاً صدور ضمانت نامه هنگامی ضرورت می یابد که طرفین قرارداد به عملکرد یکدیگر اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشند، لذا برای اطمینان از حسن اجرای قرارداد، خریدار یا كارفرما از فروشنده یا پیمانكار درخواست ارائه ضمانت نامه بانكی به نفع خود را در قرار داد مطرح می نماید. 

انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر میزان اطمینان بخشی به ذینفع

ضمانتنامه بانکی، قراردادی است که بین بانک (ضامن) و ذینفع (یا مضمون له، BENEFICIARY) منعقد می شود و به موجب آن بانک متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید، در قبال درخواست های کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد. ضمانتنامه ممکن است به صورت مشروط (CONDITIONAL) ،غیر مشروط و یا به صورت عندالمطالبه صادر شود. (UNCONDITIONAL/ON FIRST DEMAND)
الف - ضمانتنامه مشروط، تبعی یا قراردادی (Contract Guarantee = Accessory Obligation = Conditional)
ضمانتنامه مشروط - تبعی- قراردادی  یک تعهد  فرعی وثانوی است نسبت به یک طلبکار.
 این تعهد بستگی به پا بر جا بودن تعهد بدهکار اصلی (تعهد اولیه) و محدود به مفاد و شرایط آن تعهد است. بنابراین اگر بدهی اصلی و اولیه به هر دلیل (از جمله پرداخت) از بین برود این تعهد نامه (ضمانت نامه مشروط) نیز باطل خواهد شد.
بانک ها به ندرت به صدور چنین ضمانت نامه هایی که لازمه آن تبعیت از شروطی که عمدتا در قالب یک مدرک پشتیبان است مبادرت می ورزند. درج چنین شرایطی در متن ضمانت نامه ها، موجب بروز اختلاف بانک با مشتریان و یا بدتر از آن، درگیری و  اختلاف بین مشتریان و ذینفع ضمانت نامه ها می شود.
ب- ضمانتنامه مستقل، غیر مشروط یا عند المطالبه (Demand Guarantee)
ضمانتنامه مستقل (عند المطالبه) یک تعهد اولیه و اصلی (غیروابسته به تعهد دیگر) نسبت به ذینفع آن است. در اینجا حتی اگر تعهد متعهد اصلی نسبت به ذینفع ضمانتنامه به هر دلیل از بین رفته باشد، ضامن (بانک) همچنان متعهد می ماند. او باید با اولین تقاضا بدون اعتراض و دفاعی بپردازد.
بانکها در اختلافات فی مابین خریداران و فروشندگان دخالت نمی کنند به نحوی که فروشندگان معمولا نمی توانند با استناد به حکم دادگاه، بانک را از انجام تعهد در پرداخت وجه ضمانت شده به ذینفع باز دارند.
دلیل این امر روشن است، "ضمانت نامه های بانکی به واسطه کاربرد بین المللی آنها بایستی کاملا مستقل از معاملاتی که مبنای صدور آنها می باشد در نظر گرفته شوند."
در ضمانت نامه عندالمطالبه، به منظور اعتبار ادعا و یا اثبات صداقت مشتریان، نباید ارائه هیچ مدرکی درخواست شود. گاهی مشتریان اصرار دارند که ادعای مطالبه (Claim کردن ضمانتنامه) باید همراه با ارائه مدرکی دالّ بر نقص کار یا نقض قرارداد از جانب ذینفع باشد. این موضوع امکان پذیر نیست، و تمام اعتبار و ارزش ضمانتنامه نیز بدلیل عندالمطالبه بودن آن است.
در صورتیکه ذینفع ضمانتنامه، بدون دلیل موجه مبلغ آن را از بانک مطالبه کرده باشد، ضمانت گیر (مشتری بانک) می تواند در دادگاه طرح دعوی کرده و با ارائه مستندات مبنی بر عدم تخطی از تعهدات خود، حقوق خود را مطالبه کند. بدیهی است که این مستندات باید توسط شخص ثالثی صادر شده باشد، مثلا گزارش بازرسی می تواند نمونه خوبی در این زمینه باشد. 

انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر فعالیت اقتصادی

الف – ضمانتنامه های صادارتی
ضمانتنامه های صادراتی به آندسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که بنا به درخواست طرف های ایرانی، به نفع طرف های خارجی یا ایرانی جهت شرکت معاملات بین المللی صادر می گردد. این گونه ضمانتنامه ها به چهار بخش تقسیم می شود: 
1 – کالاهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی و...): در حقیقت برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی کشاورزی، معدنی و غیره صادر می شود.
2 – خدمات فنی و مهندسی: صدور ضمانتنامه های ارزی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، بر طبق آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی (اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی به این نوع ضمانت نامه)
3- قراردادهای داخلی: صدور ضمانتنامه های ارزی مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی که تمام یا بخشی از کارهای خدمات مهندسی مشاور (طراحی، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی) پروژه های وزارتخانه و موسسات (سازمان ها، شرکت های دولتی، نهادها و موسسات عمومی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهای تابعه آنها) را در داخل کشور اجرا می کنند. 
4 – صدور سایر ضمانتنامه های ارزی صادراتی: که در ادامه به آن اشاره می شود.
ب – ضمانتنامه های وارداتی
ضمانتنامه های وارداتی آن دسته از ضمانتنامه هایی هستند که بنا به تقاضای مشتریان خارجی و یا در مقابل ضمانتنامه متقابل (COUNTER GUARANTEE)کارگزاران خارجی به نفع طرف های ایرانی صادر می شود. 
نکته: صدور ضمانتنامه بر اساس ضمانتنامه متقابل کارگزاران خارجی معتبر، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد. البته در مسیر صدور اینگونه ضمانت نامه ها، بررسی اعتبار بانک صادرکننده ضمانت نامه و مشخص نمودن حد اعتباری سالانه، به منظور مدیریت ریسک، در دستور کار بانک ها قرار دارد.
انواع ضمانتنامه های بانکی از نظر نحوه صدور:      

انواع ضمانتنامه های بانکی از نظر وجود یا عدم وجود واسطه

ضمانتنامه های بانکی از این جهت که مستقیماً توسط بانک به نفع ذینفع صادر گردند، یا از طریق یک بانک واسطه صادر شوند،  به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند:
الف- ضمانتنامه های مستقیم (ِDirect Gurantee)
در ضمانتنامه های مستقیم، بانک پس از دریافت تقاضای صدور ضمانتنامه از سوی مضمون عنه، ضمانتنامه خود را بطور مستقیم برای ذینفع صادر می نماید.
ضمانت نامه مستقیم
نکته1: نوع صادراتی این ضمانت نامه، بدون پیام سویفت و در سربرگ بانک معمولا برای کشورهای توسعه نیافته صادر می شود و یا قرارداد بین دو شرکت داخلی منعقد شده و  ضمانت نامه داخلی مستقیم صادر می گردد. اما در نوع  وارداتی در پیام سویفت دریافتی کلمه advice  می آید و همچنین متن کانتر در سویفت دریافتی وجود ندارد.
نکته2: در این نوع ضمانت نامه ها،  فقط یک بانک متعهد است و قانون و محل دادرسی معمولا کشور صادر کننده  خواهد بود. 
 
ب- ضمانتنامه های غیر مستقیم (Indirect Gurantee, Counter Gurantee)
در برخی موارد ذینفع ضمانتنامه خواستار صدور ضمانتنامه از طریق بانکی خاص، یا بانکی در کشور خود می شود، که در این حالت بانک ضامن، ضمانتنامه متقابلی را به نفع بانک مورد نظر صادر و به آن بانک دستور صدور ضمانتنامه اصلی را می دهد.
ضمانت نامه غیر مستقیم
 بدیهی است در صورت پذیرش ضمانتنامه متقابل از سوی بانک دستور گیرنده یا آن بانک مبادرت به صدور ضمانتنامه می نماید. در غیر اینصورت مراتب امتناع خود یا درخواست اصلاحاتی در متن ابلاغ شده را به بانک کارگزار اعلام خواهد نمود. 
نکته1: در نوع وارداتی این ضمانت نامه ها در پیام سویفت دریافتی کلمه issue  می آید بعلاوه اینکه متن کانتر نیز در سویفت دریافتی آمده است.
نکته2: کارمزد بانک دوم، که بصورت غیر مستقیم ضمانتنامه صادر کرده، به عهده مشتری است.

انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر موضوعی

1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده  (Tender guarantee / bid)
معمولاً هنگام خرید کالا و اجرای طرح ها و یا در حالت فروش کالاها در سطوح بین المللی، بخصوص در بخش های دولتی و عمومی، سازمان ها و دستگاه های ذیربط موظفند مراتب را از طریق جراید و رسانه های گروهی اعلام نموده تا پیشنهاد کنندگان با ارائه بهترین پیشنهاد بتوانند در مناقصه یا مزایده شرکت نمایند.
 پیشنهاد کنندگان می بایست با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت، جدی بودن قصد شرکت خود را اعلام نمایند و همچنین نشان دهند که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه / مزایده قبل از اتمام آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده قرارداد، متعاقب آن را امضا خواهند نمود. 
 2- ضمانتنامه حسن انجام کار/ تعهدات (Good performance guarantee)
از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار (GPG) را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده بر اساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت واردکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده (یا پیمانکار) تعهدات خود را ایفا نکرده یا بموقع و یا کامل و مناسب عمل ننموده را تضمین می نماید. 
3- ضمانتنامه پیش پرداخت (Advance payment guarantee)
در اغلب قراردادهای پایه ای و اصلی، صادرکننده یا پیمانکار برای دریافت درصدی از ارزش قرارداد که معمولاً بین 5 تا 30 درصد است، با کارفرما یا خریدار به توافق می رسند زیرا طرف قرارداد نیاز به پیش دریافت دارد تا بتواند از این طریق منابع مالی لازم و اولیه را جهت اجرای تعهدات و یا قرارداد خود تامین نماید.
در مقابل واردکننده و یا کارفرما به منظور پرداخت چنین مبلغی نیاز به تضمین دارد که این تضمین از طریق ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت(APG) تامین می شود. 
4- ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان (Retention money guarantee)
معمولاً در قراردادهای ساخت یا پروژه ای، مبالغی بعنوان پرداخت های میانی انجام می شود اینگونه پرداخت ها در زمانیکه مهندسی پروژه تائید می کند که قسمتی از پروژه به اتمام رسیده یا تائید آزمایش نصب فاز مربوطه ارائه شده صورت می گیرد. 
این پرداخت های میانی پیمانکار را قادر می سازد تا نقدینگی لازم را در طول مدت انجام عملیات پروژه در اختیار داشته باشد از طرفی کارفرما، درصدی از این مبالغ پرداختی را (که بین 5 تا 10 درصد است) با توجه به حجم پروژه نزد خود نگه می دارد تا در نهایت پس از پایان پروژه و پس از اطمینان از حسن اجرای کار و انجام عملیات مربوطه، مبالغ مکسوره را بنفع پیمانکار آزاد نماید.
 کارفرمایان و پیمانکاران اغلب موافقت می کنند که این مبالغ کسر شده  را (که به کسور  وجه الضمان معروف است) بنفع پیمانکار آزاد نمایند، مشروط به اینکه در مقابل، ضمانتنامه ای تحت عنوان ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان صادر شود. 
ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می تواند در صورتی که پیمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه قصور ورزید مورد مطالبه قرار گیرد. 
5- ضمانت نامه گمركی(Customs guarantee)
این نوع ضمانتنامه زمانی کاربرد پیدا می کند که متقاضی صدور ضمانتنامه، درخواست حضور در نمایشگاه بین المللی در کشوری دیگر را داشته باشد، یا برای اجرای پروژه، نیاز به ورود تجهیزات خاص بطور موقت باشد.
در این حالت، برای اینکه متقاضی ضمانتنامه حقوق گمرکی را پرداخت نکند، مبادرت به تقاضای صدور این نوع ضمانتنامه بنفع گمرک کشور میزبان می نماید. گمرک کشور مربوطه در صورتی که کالای مورد نظر در زمان مقرر از کشور خارج نشود و یا اینکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشود می تواند ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه قرار دهد. 
 6- ضمانتنامه تعهد پرداخت(Payment guarantee)
یک ضمانتنامه می تواند برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثلاً در ارتباط با تضمین قرارداد فروش، قراردادهای اجاره، قرارداد های ساخت، وام، اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری می توان از ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود. 
در سالهای اخیر تقاضای صدور ضمانتنامه های تعهدات جهت جایگزینی با اعتباراسنادی بطور چشمگیری افزایش یافته است و تفاوت این دو ابزار در این است که تسویه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادی عادی، زمانی انجام می شود که دیگر طرف های درگیر در اعتباراسنادی، وظایف خود را (طبق شرایط اعتبار) به تحقق رسانده باشند، در حالیکه ذینفع یک ضمانتنامه تعهد پرداخت، در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و در صورتیکه خریدار در پرداخت خود قصور کند، ذینفع با مراجعه به بانک می تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید.  
نکته: در حال حاضر  صدور ضمانت نامه ارزی تعهد پرداخت ممنوع است، مگر در صورت  پرداخت 100 درصد بصورت سپرده نزد بانک و دریافت مجوز موردی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
7- سایر ضمانتنامه ها:
ضمانتنامه های بانکی علاوه بر پوشش ریسک های مختلف، که در بالا به آن اشاره شد، می توانند برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که در مبادلات تجاری و بین المللی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرند. ضمانتنامه های قضایی که یکی از مهمترین آنها "ضمانتنامه رفع توقیف کشتی" است را می توان از این گروه برشمرد. 

قانون حاکم بر ضمانتنامه ها

بطور کلی قانون حاکم بر ضمانتنامه ها، قانون کشور صادر کننده ضمانتنامه است. ولی چنانچه طرفین ضمانتنامه توافق نمایند می توانند قانون کشور ثالثی را با توافق بانک های ذیربط  بر ضمانتنامه حاکم نمود. 
با توجه به اهمیت ضمانتنامه ها در تجارت بین المللی، اتاق بازرگانی بین المللی که مقر آن در پاریس است، تلاش کرده تا با تدوین ضوابط و مقرراتی برای ضمانتنامه ها در تجارت بین الملل، بین کشورهای مختلف با زمینه های حقوقی و فرهنگی متفاوت، هماهنگی ایجاد نموده و به این ترتیب بازرگانی بین المللی را تسریع و تسهیل نماید.
مقررات موضوعه در اتاق بازرگانی بین المللی عبارتند از
1- مقررات متحد الشکل ضمانتنامه های قراردادی (نشریه شماره 325): (UNIFORM RULES FOR CONTRACT GUARANTEES) 
این مقررات در ایران پذیرفته نشده است. 
2- مقررات بین المللی تضمین نامه ها:INTERNATIONAL STANDBY PRACTICES 
 این مقررات نیز تاکنون در ایران مقبولیت نیافته است. 
3- مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه (نشریه شماره 458)
(UNIFORM RULES FOR DEMAND GUARANTEES 
این مقررات (مقررات متحدالشكل ضمانت نامه های عندالمطالبه) در ایران اجرا می شود و آخرین نسخه اصلاحی آن (URDG 758) است.
 

انقضای ضمانت نامه Expiry date of Guarantee

انقضای تاریخ ضمانتنامه
اگر ذینفع تا تاریخ سررسید مندرج در ضمانتنامه، تقاضای پرداخت ندهد، ضمانتنامه منقضی خواهد شد، این مسئله بدون توجه به اینکه سند ضمانتنامه به بانک صادرکننده آن مسترد شده است یا نه، صادق است. 
پرداخت مبلغ ضمانتنامه
در صورت پرداخت قطعی و نهائی مبلغ ضمانتنامه، به لحاظ مطالبه آن توسط ذینفع، ضمانتنامه منقضی خواهد شد.
ابطال قبل از موعد
آزاد سازی یا ابطال رسمی ضمانتنامه بوسیله ذینفع.

مطالبه وجه ضمانتنامه

بانک ضامن،  این مسئله را که تقاضای پرداخت،  مطابق شرایط ضمانتنامه صورت گرفته است یا نه بررسی خواهد کرد. 
بررسی بانک شامل موارد زیر است: 
الف) بررسی امضاء
بانک با این عمل اطمینان لازم را حاصل می کند که مطالبه توسط شخص یا اشخاص مجاز صورت گرفته باشد. 
شکل (نحوه) مطالبه: مطالبه عموماً باید به شکل کتبی صورت گیرد. شرایط ضمانتنامه اغلب اجازه می دهد که تقاضای پرداخت از طریق تلکس رمزدار، یا سوئیفت صورت گیرد.
ب) محدودیت مطالبه
تقاضای پرداخت باید بصورت مشخص شده انجام گردد، حداکثر تا انقضای سررسید ضمانتنامه، نزد شعبه ای از بانک که در شرایط ضمانتنامه درج شده است.
ریسک پستی و هرگونه تاخیر در مطالبه وجه (به علت فورس ماژور) بعهده ذینفع ضمانتنامه است.
ج) مطالبه غیرمنصفانه
در مواردی که متعهد ضمانت نامه وظایفش را بر مبنای قرارداد به طور کامل انجام داده باشد، مطالبه غیر منصفانه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع، باعث بروز دعاوی قضایی خواهد گردید. 
بانک های ضامن حق امتناع از پرداخت وجه ضمانت نامه را ندارند، بنابر این پس از مطالبه وجه، هدف اصلی آنها بایستی اطلاع به متعهد و اقدامات مرتبط به پرداخت وجه باشد. بانک در اعلامیه صادره برای متعهد فقط به وی اعلام می کند که قصد پرداخت وجه را دارد و از وی مطالبه تأمین وجه پرداختی را می کند. 
از آنجا که بانک اطلاعی از مفاد و شرایط قرارداد بین متقاضی ضمانت نامه و ذینفع ندارد، نمی تواند در مورد صحت تقاضای مطالبه نظر بدهد. در واقع چنانچه متعهد قصد پیگیری حقوقی مطالبه را داشت، بانک نبایستی خود را درگیر تحقیقات مربوطه نماید. 
تنها مورد استثناء این قاعده، وقتی است که در این رابطه بانک متوجه کلاهبرداری شده و بتواند برای اثبات آن مدرک معتبری ارائه نماید. این مدرک بایستی کاملا قابل اعتماد بوده و برای ارائه به دادگاه از اعتبار کافی برخوردار باشد. واضح است که بانک ها شدیدا از پیگیری قضایی ضمانت نامه ها و یا درگیر شدن در دعوی بین متعهد و ذینفع پرهیز می کنند.
 
منابع:

- راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG).
- بانکداری بین المللی 1 و 2 (موسسه عالی بانکداری ایران).
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Cbi.ir.
- نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی Tccim.ir , Iccwbo.org.
- سایت برخی بانکها از جمله Swissbank به ادرس Ubs.com.
- دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.

.: تعداد 33 نفر از 37 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

ضمانت نامه بانکی معرفی و کاربرد ضمانت نامه های ارزی اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه نمونه ضمانت نامه بانکی

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران
  • صفحه 1 از 1
  • 1
  • صفحه 1 از 1
  • 1
نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما