نکات مهم اعتبار اسنادی | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/01/12 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 7,972

نکات مهم در اعتبار اسنادی

1. مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان:  Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ) UCP) توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده اند و طی آخرین بازنگری آن در سال 2007، نشریه شماره 600  با نام UCP600 منتشر شده است. اگر شمول این مقررات در اعتبار گشایش شده درخواست شده باشد، لازم الاجرا بوده و برای همه طرفین درگیر در اعتبار الزام آور است مگر اینکه صریحاً در شرایط اعتبار بخشی از آن اصلاح یا مستثنی شده باشند.

در اعتبار می توان این مقررات را الزام آور کرد ولی ماده یا مواد و یا حتی تبصره هایی از آن را می توان مستثنی کرده و الزام آور ندانست، در این صورت باید صراحتاً در متن اعتبار، این موضوع مشخص شود.

2. متقاضی و بانک گشاینده اعتبار باید با جزئیات مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آشنا بوده تا با نتایج غیر قابل انتظار مواجه نشوند.

3. شرایط اعتبارات اسنادی و هرگونه اصلاحیه آن، مستقل از قرارداد فروش و سایر قراردادهای مربوطه است؛ حتی اگر در اعتبار یا اصلاحیه آن به طور روشن به قرارداد فروش یا سایر قراردادها اشاره شده باشد. این موضوع به استقلال اعتبار اسنادی خدشه ای وارد نمی کند.

4. شعبه های یک بانک در کشورهای مختلف به عنوان بانکهایی جداگانه و مستقل تلقی می شوند.

5. کلیه اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت تلقی می شوند حتی اگر این موضوع در متن اعتبار اشاره نشده باشد.

6. امضای اسناد می تواند به صورت دست نویس، فاکس، پرفراژ شده، مهر، نشانه یا هرگونه روش تصدیق الکترونیکی و مکانیکی دیگری باشد.

7. بانکها بر اساس صورت و ظاهر اسناد عمل می کنند نه کالا؛ خدمت یا عملکرد مرتبط با اسناد در بخشهای پیشین (اسناد بازرگانی، روشهای پرداخت و اعتبار اسنادی) و لزوم دقت خریدار در تعیین شروط اسنادی و قابل احراز به وسیله بانک، تأکید گردید.

8. اعتبار باید مشخص کند که نزد کدام بانک قابل استفاده است یا حاکی از آن باشد که نزد هر بانکی قابل استفاده است. درحقیقت در فیلد مربوطه، باید یا نام یک بانک ذکر شود یا «Any bank».

اعتباری که نزد بانک تعیین شده قابل استفاده است نزد بانک گشاینده نیز قابل استفاده است  و قابل استفاده بودن نزد بانک تعیین شده قابلیت استفاده نزد بانک گشاینده را از بین نمی برد. قابل استفاده یعنی اینکه: فروشنده می تواند اسناد خود را به آن بانک ارائه کند.

9. اعتبار باید مشخص کند که آیا در مقابل ارائه اسناد، پرداخت دیداری، پرداخت مدت دار، قبولی یا معامله قابل استفاده است.

10. اعتبار باید دارای تاریخ انقضا برای ارائه اسناد و تاریخ سررسید حمل برای حمل کالا داشته باشد.

11. محل بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفاده است محل ارائه اسناد نیز تلقی می شود. در صورتی که اعتبار نزد هر بانکی (any bank) قابل استفاده باشد محل ارائه اسناد، محل هر بانکی خواهد بود.

12. بانک گشاینده اعتبار از لحظه گشایش اعتبار، تعهد برگشت ناپذیری را به عهده دارد.

13. بانک تأییدکننده از لحظه تأیید اعتبار، به صورت برگشت ناپذیر ملزم به پذیرش، پرداخت یا معامله اسناد است.

14. بانک ابلاغ کننده تنها وظیفه احراز اصالت ظاهری اعتبار یا اصلاحیه دریافت شده و ابلاغ آن به ذی نفع را دارد. بانکی که از خدمات یک بانک برای ابلاغ اعتبار استفاده می کند باید از خدمات همان بانک نیز برای ابلاغ اصلاحیه استفاده کند.

15. اعتبار اسنادی نمی تواند بدون موافقت بانک گشاینده و یا بانک تأییدکننده در صورت وجود، و ذی نفع، اصلاح یا باطل شود.

16. بانک گشاینده از زمان صدور اصلاحیه در مورد اصلاحیه صادره، تعهد برگشت ناپذیر دارد. 

بانک تأییدکننده در صورت پذیرش اصلاحیه و تعمیم تأیید خود بر اصلاحیه، از زمان ابلاغ اصلاحیه تعهد برگشت ناپذیر دارد. بانک تأییدکننده در صورت افزودن تأیید خود بر اعتبار، الزامی بر تعمیم تأیید خود بر اصلاحیه اعتبار ندارد و باید موضوع عدم پذیرش خود را صریحاً به بانک گشاینده اعلام نماید.

17. پذیرش بخشی از اصلاحیه مجاز نیست و به منزله رد اصلاحیه است. درنتیجه در زمان درخواست اصلاحیه بهتر است در صورتی که چندین اصلاح مدنظر است، همه اصلاحهای درخواستی در یک پیام برای بانک کارگزار ارسال گردد و فروشنده و بانک کارگزار نتوانند یکی را پذیرفته و یکی را رد کنند.

18. مواد و شرایط اعتبار اصلی تا زمانی که ذی نفع پذیرش خود را به بانکی که اصلاحیه را ابلاغ کرده اعلام کند، به قوت خود برای وی باقی خواهند ماند.

19. بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده باشد؛ بانک تأییدکننده در صورت وجود و بانک گشاینده اسناد ارائه شده را صرفاً بر اساس صورت ظاهر اسناد با شرایط اعتبار بررسی می کنند.

20. بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده باشد؛ بانک تأییدکننده در صورت وجود و بانک گشاینده، هر یک حداکثر به مدت 5 روز بانکی بعد از ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخص کنند که اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار است یا خیر.

21. ارائه اسناد حملی که در مبحث اسناد حمل به آن اشاره شد شامل یک یا چند نسخه اصل از سند حمل است (بر اساس تعداد نسخ اصل ذکر شده در اعتبار)  نباید دیرتر از 21 روز تقویمی از تاریخ حمل کالا، توسط ذی نفع صورت پذیرد. در صورت ارائه سند حمل بعد از 21 روز از تاریخ حمل، اصطلاحاً این سند حمل را بارنامه کهنه یا Stale می نامند. همچنین تاریخ ارائه اسناد نباید بعد از انقضای سررسید اعتبار باشد. 

22. سند حمل، سند بیمه و برات در صورت وجود در شرایط اعتبار حتماً باید تاریخ و امضا داشته باشند.

23. اطلاعات مندرج در اسناد درخواست شده در اعتبار نباید با متن اعتبار و با یکدیگر تناقض داشته باشند. در زمان چک کردن اسناد بانکها علاوه بر چک کردن اسناد با آنچه در اعتبار خواسته شده، اسناد را با هم نیز مقایسه می کنند و نباید تناقضی بین آنها وجود داشته باشد.

24. شروط خواسته شده در اعتبار حتماً باید اسنادی باشند، اگر در اعتبار شرطی وجود داشته باشد که برای آن سندی درخواست نشود این شرط نادیده گرفته می شود. 

25. اگر بانک گشاینده اسناد را مطابق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید نسبت به پرداخت وجه اسناد مطابق با شرایط اعتبار اقدام کند.

26. اگر بانک تأییدکننده در صورت وجود، اسناد را مطابق با شرایط اعتبار تشخیص دهد؛ باید اسناد را پرداخت یا معامله نماید و اسناد را به بانک گشاینده ارسال کند.

27. هنگامی که بانک تعیین شده، اسناد را مطابق با شرایط اعتبار تشخیص دهد و اسناد را بپذیرد یا معامله کند باید آن را به بانک گشاینده و یا بانک تأییدکننده در صورت وجود ارسال کند، این بانک الزامی به پرداخت ندارد.

28. در صورتی که بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده باشد، بانک تأییدکننده در صورت وجود و بانک گشاینده تشخیص دهند که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار هستند، می توانند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کنند.

29. بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده باشد؛ بانک تأییدکننده در صورت وجود و بانک گشاینده در صورت رد اسناد باید طی اطلاعیه ای، از طریق مخابره راه دور و یا وسیله مخابراتی سریع، نسبت به اعلام این موضوع به ارائه کننده اسناد اقدام کنند.

30. هنگامی که  بانک گشاینده تشخیص دهد که اسناد مغایر با شرایط اعتبار است؛ صرفاً بر اساس صلاحدید خود می تواند برای قبولی مغایرت به متقاضی اعتبار مراجعه کند (البته بسته به نوع مغایرت و در صورتی که مغایرت از آن دسته مغایرتهایی باشد که با پذیرش متقاضی یا همان خریدار قابل رفع باشند).

31. بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده باشد؛ بانک تأییدکننده در صورت وجود و بانک گشاینده در صورت رد اسناد می توانند اسناد را به ارائه کننده آن عودت دهند.

32. حداقل یک نسخه اصل، از سندی که در شرایط اعتبار درخواست شده است الزامی است.

33. در مورد سند حمل و سند بیمه تمامی تعداد نسخ اصلی که در اعتبار درخواست شده اند، باید ارائه شوند.

34. اسناد اعتبار باید به زبانی که در اعتبار درخواست شده است صادر شود در غیر این صورت اسناد به هر زبانی که صادر شود باید پذیرفته شوند.

35. غلط املایی موجود در اسناد در صورتی که منجر به تغییر مفهوم آن کلمه نشود پذیرفته می شوند.

36. سیاهه بازرگانی باید توسط ذی نفع به نام متقاضی اعتبار و به ارز اعتبار صادر شود و نیازی به امضا ندارد.

37. در صورتی که مبلغ سیاهه ارائه شده بیشتر از مبلغ اعتبار باشد بانک گشاینده و یا بانک تأییدکننده در صورت وجود، تعهدی نسبت به مبلغ مازاد ندارند.

38. سند بیمه باید حاکی از صدور و امضای آن توسط شرکت بیمه، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آنها باشد و حداقل پوشش بیمه ای قابل قبول 110% ارزش کالا می باشد.

39. بانکها هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شکل، اصالت، صحت، جعل یا درستی مندرجات عمومی و خصوصی تشریح شده در سند ندارند. همچنین هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در خصوص شرح، وزن، کیفیت، شرایط، بسته بندی، تحویل، ارزش یا وجود کالا و سایر مواردی از این قبیل ندارند.

40. بانکها هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در خصوص پیامدهای ناشی از تأخیر، مفقود شدن، مغلوط بودن یا سایر اشتباهات پیش آمده در جریان ارسال هرگونه پیام یا تحویل نامه ها و اسناد در صورتی که پیامها و نامه های مذکور طبق دستورهای مندرج در شرایط اعتبار ارسال شده باشد، ندارند.

41. بانکی که به منظور اجرای دستورهای متقاضی اعتبار از خدمات بانک دیگری استفاده می کند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد؛ یعنی اگر خریدار به بانکی مراجعه کند که آن بانک امکان برقراری ارتباط با کشور و یا بانک مدنظر فروشنده را نداشته باشد و به این منظور مجبور به استفاده از بانکی واسط شود، آنگاه هزینه های این ارتباط به عهده خریدار خواهد بود.

42. بانکی که دستور اجرای خدماتی را به بانک دیگر می دهد مسئول پرداخت هرگونه کارمزد، حق الزحمه، هزینه یا مخارج انجام گرفته توسط بانک مذکور است. در صورتی که بر اساس شرایط اعتبار این هزینه ها به عهده ذی نفع اعتبار باشد و امکان وصول این هزینه توسط بانک ارائه دهنده خدمات نباشد، بانک گشاینده مسئول پرداخت هزینه های مذکور است.

منابع:

- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600).
- رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP).
- راهنمای کاربران اعتبار اسنادی (UCP600).
- پژوهشهای موردی در روش های پرداخت بین المللی(110 مورد).
- بانکداری بین المللی 1 و 2 (موسسه عالی بانکداری ایران).
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Cbi.ir.
- نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی Tccim.ir , Iccwbo.org.
- سایت برخی بانکها از جمله Swissbank به ادرس Ubs.com.
- مقررات متحدالشکل پوششی ها(URR).
- دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.

.: تعداد 31 نفر از 31 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

استقلال اعتبار اسنادی راهنمای تفسیرمقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبار اسنادی متن چند نمونه اعتبارات اسنادی اعتبار اسنادی بانکداری بین المللی نکات مهم در اعتبار اسنادی مغایرت اسناد بارنامه در اعتبارات اسنادی قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (ucp600)

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران

نظری جهت نمایش وجود ندارد

نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما