وصولی اسنادی-برات وصولی | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/01/12 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 9,092

برات اسنادی (وصولی اسنادی/بروات وصولی)

Documentary Collection
وصولی ها یکی دیگر از روشهای شناخته شده در میان انواع روشهای پرداخت در تجارت بین المللی هستند.
برخلاف روش پیش پرداخت یا روش حساب باز، که نقش بانکها در آنها کمابیش مشابه یکدیگرند و در حقیقت به عنوان عاملی در جهت پرداخت یا دریافت وجه عمل می کنند، در وصولیها این نقش پررنگ تر و حائز اهمیت بیشتر است. 
عملکرد بانکها در عملیات وصولی، تابع مقررات بین المللی نظیر مقررات متحدالشکل وصولیها (Uniform Rules For Collections) و رویه پذیرفته شده بانکداری بین المللی است. بر حسب این مقررات و رویه ها، برای هر یک از عوامل درگیر در وصولی اسنادی، نظیر خریدار، فروشنده و بانکها، تکلیف ویژه ای در نظر گرفته شده است.
 
طرفین درگیر در وصولی اسنادی:
 
واگذارنده یا اصیل (Principal):
کسی است که انجام وصولی را به بانک واگذار می کند؛ مانند صادرکننده یا همان فروشنده.
 
بانک فرستنده (Remitting Bank):
بانکی که واگذارنده، انجام امور وصولی را به او واگذار می کند که معمولاً بانک صادرکننده کالا یا بانکی است که فروشنده به آن مراجعه می کند.
 
بانک وصول کننده (Collecting Bank):
بانک وصول کننده، هر بانکی به جز بانک فرستنده است که در جریان وصولی نقش دارد. این بانک معمولاً در کشور واردکننده قرار دارد.
 
برات گیر (Drawee):
کسی است که اسناد، طبق دستور وصولی می بایستی به او ارائه گردد (که معمولاً خریدار است).
 
بانک ارائه کننده اسناد (Presenting Bank):
بانک وصول کننده اسناد (در صورت وجود)، بانکی است که اسناد را به برات گیر ارائه می کند.
 
دستور وصول (Instruction):
تمامی اسنادی که برای وصول ارسال می شوند، می بایست به همراه دستور العملی باشند که نحوه پرداخت و ارائه اسناد را تشریح کرده است که به آن دستور وصول می گویند. بانکها ملزم به اجرای دستور وصول بر اساس مقررات متحدالشکل وصولیها هستند.
 
نحوه واگذاری اسناد تجاری در وصولی اسنادی:
واگذاری اسناد تجاری ارسال شده از سوی واگذارنده به برات گیر به دو صورت زیر امکان پذیر است:
1. اسناد در مقابل قبولی Documents Against Acceptance) D/A)
2. اسناد در مقابل پرداخت Documents Against Payment) D/P) 

اسناد در مقابل قبولی (D/A)

در این روش، فروشنده در هنگام ارائه وصولی به بانک خود، درخواست پرداخت را نیز ضمیمه می کند مانند یک برات که به همراه سایر اسنادی که نشان دهنده حمل کالا هستند و امکان کنترل بر کالا را مهیا می کنند، ارائه می شود. در این حالت بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده، وصول وجه برات در آینده اتفاق می افتد. 
در این گونه موارد، فروشنده می تواند از بانک خود بخواهد که قبولی خریدار را در خصوص براتی که برای تاریخی در آینده صادر شده است، اخذ کند و هر گاه خریدار، چنین براتی را پذیرفت، اسناد مربوط به وصولی به او واگذار می شود تا بتواند کالا را در اختیار بگیرد. در این حالت، تمام ریسک متوجه فروشنده خواهد بود، زیرا وی اجازه داده است که در صورت قبول براتی که زمان پرداخت آن در آینده است، کالا در اختیار خریدار قرار گیرد. 
براتی را که خریدار پذیرفته است، تنها تضمینی است که در اختیار فروشنده قرار دارد. ممکن است خریدار از پرداخت وجه برات در سررسید آن خودداری کند و یا حتی اگر خریدار بر اساس توافق به عمل آمده، وجه را پرداخت کند، امکان دارد مقررات موجود در کشور خریدار ارسال وجه برات را برای فروشنده ایجاد نکند.

اسناد در مقابل قبولی (D/A)

اسناد در مقابل قبولی

اسناد در مقابل پرداخت (D/P)

در این روش، فروشنده در دستور خود خطاب به بانک تأکید می نماید که وجه برات دریافت شود (به عبارت دیگر، فروشنده خواستار دریافت وجه کالاست) و پس از آن (یا به طور همزمان) که پرداخت وصول شد، اسناد مربوط، در اختیار خریدار قرار می گیرد تا او بتواند کالا را تحویل بگیرد. در واقع تحویل اسناد به خریدار تنها در مقابل دریافت وجه می باشد.
در این حالت، کالا پس از پرداخت وجه آن در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت. بنابراین، اگرچه ظاهراً فروشنده با ارسال کالا، کنترل خود را بر آن از دست خواهد داد لکن به طور ضمنی می تواند امکان کنترل خود را محفوظ نگه دارد، مشروط بر اینکه طبیعت اسناد حمل چنین اجازه ای را بدهد و اصل اسناد نیز نزد بانک ارائه کننده نگهداری شود. بدین ترتیب ریسک فروشنده به حداقل خواهد رسید.
در دو مورد فوق، علاوه بر درخواست پرداخت وجه از طریق برات یا سفته، سایر اسناد تجاری (نظیر سیاهه، اسناد بیمه و بارنامه) نیز وجود دارد.
در وصولی اسنادی بانکها فقط اسناد واصله را از نظر: 1) تعداد اسناد، 2) تنوع اسناد، 3) اصالت اسناد بررسی می نمایند و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به مندرجات در اسناد به جز دستور وصول (Instruction) ندارند.

وصولی اسنادی (تحویل به شرط D/P)

اسناد در مقابل پرداخت
نکات قابل توجه در وصولی اسنادی:
- مزیتی که فروشنده در وصولیها در مقایسه با حساب باز به عنوان یک روش پرداخت به دست می آورد، عبارت است از اینکه:
  • - بانک فروشنده به عنوان عامل او عمل خواهد کرد.
  • - به علاوه بانک انتخابی در کشور خریدار را، که برای دریافت وجه از خریدار اقدام می کند، بانک فروشنده انتخاب و همانند عامل آن عمل خواهد کرد.
- معمولاً فروشنده نماینده معتبر و شناخته شده ای در اختیار دارد که حتی در کشور خریدار برای فروشنده اقدام می کند. به علاوه تمام امور مربوط به وصولیها بر اساس گامهای مستند و معمولاً بر طبق ضوابط بین المللی نظیر مقررات متحدالشکل وصولیها و همچنین تابع رویه های بانکداری بین المللی است. این بدین معناست که (به علت نقش واسطه گری بانکها) هرگاه فروشنده نیاز داشته باشد که به سبب عدم پرداخت، علیه خریدار اقدام کند، موقعیت بهتری نسبت به روش حساب باز خواهد داشت.
- از نظر خریدار، پرداخت هنگامی صورت می پذیرد که کالا به مقصد رسیده باشد. بنابراین تحویل کالا هم زمان با پرداخت ممکن خواهد بود، مگر در مواردی که پیشاپیش به طریق دیگری توافق شده باشد.
- در وصولی اسنادی، فروشنده می تواند تحویل کالا را صرفاً در مقابل پرداخت وجه (D/P) آن مجاز کند، یا آنکه می تواند ریسک مربوط به تحویل کالا قبل از دریافت وجه را بپذیرد، مانند پذیرش تعهد پرداخت در آینده یا قبول یک برات یا موارد مشابه. در هر دو حالت، با آنکه بانکها در روش وصولی هیچ گونه تعهد یا تضمینی در خصوص پرداخت یا حسن اجرا از طرف خریدار یا فروشنده بر عهده نمی گیرند، لیکن حضور آنها در تجارت بین المللی، سبب ایجاد نظم و ترتیب مؤثر و مفیدی در این روش پرداخت  خواهد شد [در مقایسه با سایر روشها].
- در صورت توافق بین خریدار و بانک خودش، بانک خریدار (بانک ارائه کننده) می تواند تعهد خود را بر تعهد خریدار برای پرداخت وجه برات در سررسید مقرر (بسته به نوع برات) بیفزاید. در این حالت فروشنده امکان انجام اقدام قانونی علیه بانک خریدار را نیز دارد.
 
منابع:

- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600).
- رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP).
- راهنمای کاربران اعتبار اسنادی (UCP600).
- پژوهشهای موردی در روش های پرداخت بین المللی(110 مورد).
- راهنمای اتاق بازرگانی بین المللی در عملیات وصولی (URC).
- بانکداری بین المللی 1 و 2 (موسسه عالی بانکداری ایران).
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Cbi.ir.
- نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی Tccim.ir , Iccwbo.org.
- سایت برخی بانکها از جمله Swissbank به ادرس Ubs.com.
- دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.

.: تعداد 47 نفر از 50 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

طرفین بروات اسنادی در تجارت بین الملل طرفین بروات و اسناد وصولی چه کسانی هستند بروات وصولی یعنی چی ؟ دریافت اعلام وصولی از کامپیوتر مقصد روش وصولی روش پرداخت وصولی مقررات متحدالشکل وصولی ها برات وصولی در تجارت بروات بر حسب وصول پرداخت وصولی چیست مقررات برات اسنادی مقررات متحدالشکل برات اسناد وصولی چیست منظور از اقساط وصولی چیست وصولی در بانک وصولی اسنادی وصولی ساده روش پرداخت وصولی اسناد نحوه پرداخت در برات وصولی

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران

نظری جهت نمایش وجود ندارد

نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما