DNA چیست؟ | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/01/12 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 57,984

دی ان آ، DNA

(DNA-deoxyribonucleic acid)، اسید دئوکسی ریبونوکلئیک چیست؟
DNA از دو نوار طولانی (از جنس فسفات و شکر) تشکیل شده است و روی این نوارها 4 نوع مولکول قرار دارد، که عباتند از:
 
آدنین (Adenine)، تیمین (Thymine)، سیتوزین (Cytosine)، گوانین (Guanine)
مولکول های آدنین فقط با مولکولهای تیمین ارتباط دارند و مولکولهای سیتوزین فقط با مولکواهای گوانین ارتباط دارند.
 DNA-دی ان آ

جایگاه دی ان آ در بدن ما مطابق شکل زیر است:

مولکول دی ان آ DNA
طول این نوار می تواند بیش از چند میلیون مولکول باشد. میلیاردها حالت برای نحوه چیدمان مولکولها در این نوار (DNA) وجود دارد. کثرت انواع چیدمان در مولکول DNA، باعث کثرت تنوع خلق و خو، اندام، رنگ پوست و مو، قد و ... در انسانها و سایر جانداران می شود.
اینکه افراد نسبت به داروها و محرکها واکنشهای متفاوتی نشان می دهند، به دلیل تفاوت چیدمان مولکول DNA در هسته سلول بدن ایشان است. چیدمان مولکول DNA در هسته سلول بدن دو انسان تا حدود 90 درصد شبیه به هم است،  ساختار و وظیفه سلولها تفاوت عمده ای ندارند، بلکه رفتار سلولها در شرایط مختلف تغییر می کند. 
مولکول DNA، به پروتئین چسبیده و تشکیل کروموزوم را می دهد، کروموزوم شکلی شبیه زیر دارد:
chromosome کروموزوم
بدن انسان، بیش از 37 تریلیون (37000،000،000،000) سلول دارد، در هسته هر یک از این سلولها (سلول پوست، مو، ناخن، دندان و ....)،   46 کروموزوم (23 جفت کروموزوم) وجود دارد، هر انسانی نیمی از کروموزومهای خود را از مادر و نیمی دیگر را از پدر دریافت می کند. ترکیب چیدمان DNA موجود در کروموزومها، منحصر به فرد است و فقط در دوقلوهای همسان کاملاً شبیه به هم است.

ساختار DNA چیست؟

برای پاسخ به این سؤال باید از اتمها شروع کنیم، ساده ترین شکل ماده در طبیعت، اتمها هستند. اتمها با حالتها و تعداد مختلف ترکیب می شوند و مولکولها را تشکیل می دهند؛ مثلاً دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن ترکیب می شوند و  مولکول آب را تشکیل می دهند.  
نوع خاصی از مولکولها هستند که به آنها آمینواسید گفته می شود، آمینواسیدها، با نسبتها و ترتیبهای مختلف با هم ترکیب می شوند و پروتئین را به وجود می آورند. در بدن انسان، بیش از 20 نوع آمینواسید شناخته شده است و ترکیبات مختلف این آمینواسیدها، موجب شکل گیری هزاران نوع پروتئین می شود.
انواع آمینواسیدهای بدن انسان: 
DNA چیست؟ آمینو اسید 
پروتئینها با مولکولهای دیگر ترکیب می شوند و سلولها را تشکیل می دهند. سلولها در کنار هم قرار می گیرند و بافتها را می سازند.
انواع سلولها، اشکال مختلفی از بافتها را ایجاد می کنند، مثل بافت پوست، بافت عضله، بافت استخوان و ... .
مولکول دی ان آ
بدن کلیه موجودات زنده از سلول تشکیل شده است. پیکر تمام گیاهان، بدن همه جانوران و نیز بدن ما انسانها از سلول تشکیل شده است. 

عملکرد DNA

اینکه هر سلول چه وظیفه ای را انجام دهد و چه رفتاری از خود نشان دهد، توسط یک کد تعیین می شود که بین سلولهای یک بافت متحدالشکل است. هر سلول با تولید مثل، کد DNA را به سلول جدید منتقل می کند و به این ترتیب، سلول جدید دستورالعمل و وظایف خود را می داند و با سایر سلولها همکاری می کند.
"دی ان آ" ماده اصلی ژنتیک است و فاکتورهایی را که موجودات زنده از نسلهای قبل از خود به ارث می برند را باید در ساختار DNA ایشان جستجو کرد.
 
 
DNA
دانشمندان زیادی در مورد DNA مطالعه و تحقیق کرده اند پس از فعالیت ها، آزمایشات و یافته های "ایوری" ، "گریفیت" و ... در نهایت کشف DNA در ساختار سلولی در سال 1953 و توسط جیمز واتسون و فرانسیس کریک (James Watson and Francis Crick) صورت گرفت. 
برخی از دستاوردهای کشف رمز سلول جانداران عبارتند از:
1. انجام آزمایش و ریشه یابی و درک علت بسیاری از بیماریها، نظیر سرطان و ... و پیدا کردن مسیری به سوی درمان آنها.
2. کمک به قضاوت عادلانه در دادگاهها مبنی بر بی گناهی یا گناهکار بودن متهمین بر پایه آزمایش DNA. انجام آزمایش DNA و مستندات آن برای هر انسانی منحصر به فرد است (شبیه به اثر انگشت انسانها) و وجود DNA یک نفر در صحنه جرم، دلیل لازم و کافی برای حضور او در محل ارتکاب به جرم می باشد.
3. آزمایش DNA و تشخیص پدر و مادر واقعی کودکانی که به هر دلیلی والدین خود را گم کرده اند.
4. پرورش نوعی از محصولات کشاورزی با باروری بیشتر و در عین حال آفت کمتر.
 

 

 

 

منابع:

ويدئوهاي علمي Youtube

وبسايت fa.wikipedia.org

.: تعداد 748 نفر از 821 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

هر سلول چند مولکول dnaدارد انشا درباره ی d.n.a. انسان ها کار dna چیست؟ dnaدرکجا قرار دارد مولکولdna dnaچیست دی ان ای چند نوع است طول همه دی ان ای سلولهای بدن دی ان اب جیست دی ان ای مولکول dna چیست dnaیعنی dna یعنی چی ساختار dna dna چیست ؟ ‏ ‏درباره‏‏ ‏dna انسان ارتباط dnaو کرومزوم ترکیبات اصلی dna چیست؟ ترکیبات اصلی دی ان ای جنس dna چیست دی ان آ دی ان ای چیست؟ dnaچیست؟ dne دی ان ایکس چیست dna یعنی چه؟ آزمایش dnaچیست? کروموزوم و dna مولکول dnaچیست جنس دی ان ای ژن چیه وکار آن چیه dna چ؟یست dna جیست ازمایش دی ان ای چیست؟ dnaچبست؟ دی ان ای یعنی چه جنسdnaچیست چیست dna در مورد دی ان ای آزمایش dna چیست دی ای ان چیست تفاوت کروموزوم و dna دی ان ای در سلول dnaجیست دی ان ای چیشست دی ان ای جیست آزمایش dna چیست؟ dna contact یعنی چی ازمایش dnaچیست ژن و دی ان ا تعداداتمهادردی ان آ d n a چیست dnaیعنی چی دی ان آ چیست دی ان ای در انسانها دی ان آ از چی تشکیل شده مقاله در مورد dna کروموزوم چیست فرق کروموزوم وژن مولکول dna دی ان ایه تحقیق درمورد dna تحقیق درباره ی dnaوکروموزوم تحقیق دربارهی ساختارهای dna بدن ِأَ ]dsj? شکل d n a انسان چگونه است تعدادdna در بدن کار dna چیست؟ dnaاز چ ساخته شده ، ساختار دی ان ه فرق dnaباکرموزوم ماده ژنتیک یا دی ان ای از چه ساخته شده ایا در ساختار دی ان ای پروتعین داریم فرق بین ژن کروموزوم ودی ان ای رابطه آمینواسید باdna دی ان ای وژن چیست در مورد ساختمان dna فرق ژن و کروموزوم کروموزوم و dna از چه ساخته شده اند دی ان ای انسان دیان ای چیست؟dna فرق کروموزوم و dna جنس dna از چیست dna در کجای هسته سلول وجود دارد درباره dna تعداد دی ان ای یک کرو موزوم ژن dna a-dnaچیست تعریف دی ان ای ازمایش دی ان ای چیست تعداد دی ان ا هر کروموزوم dnaچیست ؟ dna چیست dna یعنی چی مولکول پرویئینی dna فرق کروموزومی با dña ساختار و عملکرد دی ان ای dnaچیست ساختار dna تعداد اتم های مولکول دی ان آ تعداد اتم هادرمولکول دی ان آ کروموزوم و دی ان آ فرق ژن وکروموزوم کار دی ان ای چیست و کجا قرار دارد شکل دی ان ای ایا کرومزوم ها دی ان ای مشابه دارن دی آن ای چیست دی ای ان انسان چیست dnaاز چی تشکیل شده فرق دی ان ای و کروموزوم هسته سلول کروموزم وژن وظیفه dna چیست ایا کروموزوم در هسته قرار دارد؟ دی ان ای چیه ژن چیه الل چیه ازمایش dnaچیست؟ دی ان ا چیست؟ "دی ان ای چیست" آزمایش دی ان ای چیست؟ آزمایش dnaچیست؟ ازمایش dnaچیست دی ان ای چگومه است مطالبی درمورد dna ازمایش دی ای ان چیست دی ان ان چی ای فرق کروموزوم باdna در باره dna انسان دی ان ای خاص ،چه نوع دی ان ای میباشد ؟ کروموزوم ها dnaرا تشکیل میدهند؟ تفاوت ژن و dna تفاوتdna و کروموزوم دی آن ا و کروموزوم هر کروموزوم چند ملکول dna است ملکول dna چیست مطلب در مورد دی ان ای پیاز فرمت pdf تفاوت دی ان و کروموزوم چیست دی ان ای کجای سلول قراردارد دی آن ای چیه dnaچیست کاربرد ان چیست ایا هسته باdna فرق دارد؟؟ فراگمانتاسیون یعنی چه ساختار دی ان ای انسان dnaدر کجای بدن است؟ dna برند یعنی چی جنس سلولهای بدن سوال dna چیست فرق کروموزوم و دی ان ا دی ان ایه بچه ها از دی ان ایه مادر است دی .ان .ا . چیست؟ دی ان ای چیست دی ان ای کجای بدن قرار دارد رابطهdna کروموزم و ژن dna ‎چیست کروموزم جیست دی ان آی چیست دی ان ای یعنی جی روش دی ان ای چگونه است کار کروموزوم چیست دى ان اى چیست تحقیق در مورد مولکول dna دی ان ای چیست؟؟ dna کجا وجوددارد درباره دی ان ای کرموزوم و dna ساختار دى ان اى موقعیت دی ان ای در بدن انسان دی ان ای چیست ودر کجای بدن است دربارهdna dnaیعنی چه دانستنی های درباره ی دی ان ای ژنها در کدام قسمت دی ان ای قرار دارند رابطه مولکول و سلول و ژن و کروموزم و dna رابطه مولکول و سلول و ژن و کروموزم و dna و اتم مقاله در مورد دی ان آ نحوه چسبیدن فسفات شکلdna دی ان آ وکروموزوم ساختمان dna از کروموزوم dna در کجای سلول قرار دارد محل دی ان آ کجاس فرق dna و کروموزوم دی. ان ای پیدا کردن دی آن ای از بدن انسان dna به چه معناست دی ان ای دربدن چیست د ان ای چیست دی ان ان چیست ساده ترین راه برای تغییر دی ان ای انسان انجام دی ان ا از طریق دندان یا ناخن ارتباط رفتار انسان ها با دی ان ای نحوه تشکیل دی ان ای ژنتیک دی ان ای ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ dna dnacc یعنی چی درباره dna فرق دی ان ای گیاهان وجانوران جایگاه کروموزوم درسلول دی ان ای چییت ملکول دی ان ای دی.ان.ای dna کجای بدن قرار دارد کودان دی ان ای یعنی چه ساختمان دی ان ای در کجای بدن قرار دارد dna چه است ازمایش دی ان ای چیست دی ان ای در کجای بدن هست ژنهای انسان در کجای بدن ژن همان dna هست کروموزوم از چند مولکول دی ان ا تشکیا شده dnaیعنیچه چند چیز راجع به دی ان ای a dna چیست کروموزم و dnaچیست مکان ژن در دی ان ای dna از چی تشکیل شده است مولکول dna جیست dnaلینکرچیست توپولیت dna چیست ؟ ارتباط dna و کروموزوم آیا ژن همان dna است؟ دی ان آ توپوایزومزار ساب دی ان ای یعنی چی dnaساختارتشکیل کا ر dnaچیست چیستdna ارتباط کروموزوم و dna همه انسانهاذچندکروموزوم دارند کار dnaچیست جنس دی ان ا از چیست هر کروموزوم چند dna دارد دی ان ای ؟ تفاوت کروموزم با دی ان ای کدام قسمت سلول دی ان ای داری ایا هرسلول بدن انسان ۴۶دی ان ای دارد آیا دی ان ای مشابه دوانسان وجود دارد؟ انشا درمورد dna توضیحاتی در مورد ساختار dna کروموزوم در کجای بدن هستند شکل-ساختار dna یک کروموزوم چند مولکول dna دلرد دی ان آ به زبان ساده یعنی چه dnaتحقیق,درمورد, dnaتحقیق درمورد فراگمانتاسیون چیست ایا دی ان ا از پرتیین ساخته شده تفاوت dna و کروموزوم تعداد دی ان ای در سلول دی ان ا چیست تفاوت دی ان ای در افراد ساختار رفتاری دی ای ان انسان dna به زبان ساده dna تعریف محل dna در بدن وظیفه.کروموزم جایگاه dna در کروموزوم dna? ?? جابجایی دی ان ای یعنی چی ازمایش د ان ای. 172تو چه معنی دارد دی ان ای دی ان ای معنی کروموزوم و dna وضیفه dna ازمایش dneچیست ژن کروموزوم و dna هر سلول پوست انسان چند کروموزوم دارد؟ اتم دی ان آ کروموزوم وdna چیست کروموزوم دی ان ای محل کروموزوم درسلول dne chist dnea چیست هر کروموزوم چند dnaاست تعداد dna در کروموزوم چند تاست دی ان ای و آگاهی dneچیست؟ dna جیست؟

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما