استارت شیرجه و سالتو-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

شیرجه، استارت و سالتو 

در اولین تلاشها برای شیرجه، معمولا شناگر بصورت غیرارادی از آب می ترسد، شناگر به اشتباه فکر می کند که سطح آب مانند سطح زمین محکم و سخت است، و می ترسد که با سر در آن شیرجه برود. برای از بین بردن این ترس، شناگر ابتدا موارد زیر را تمرین می کند و برای شیرجه استاندارد آماده می شود.

مطابق شکل زیر روی زمین نشسته و به آهستگی در نزدیکترین قسمت استخر قوس می زند، با تکرار این کار ترس شناگر از آب از بین می رود و ضمیر ناخودآگاه او می پذیرد که آب جسم سختی نیست.

شیرجه برای مبتدیان

شکل زیر استارت استاندارد کرال سینه را در داخل استخر و روی سکو نشان می دهد: 

وضعیت بدن در استارت کرال سینه و پروانه
شناگر نقطه ورود خود را در آب در نظر گرفته و روی آن تمرکز می کند، پس از جهش استارت، دستها را به سمت جلو پرتاب می کند، (این پرتاب اینرسی بیشتری برای پیش بردن شناگر ایجاد می کند). بدن کاملا کشیده و پاها صاف هستند (زانوها نباید خم شوند)، اغلب شناگران پس از استارت، به یکی از دو شکل زیر وارد آب می شوند:
1-دستها کشیده، نزدیک به هم  و سر پایینتر از بازو قرار دارد.
2-دستها کشیده، نزدیک به هم و سر بین بازوها قرار دارد.
کشیده و صاف بودن بدن در شیرجه و استارت، نقش مهمی در پیشروی شناگر درآب و حتی زیبایی شیرجه دارد. در هر دو نوع اول دستها وارد آب می شوند:

استارت در کرال سینه

آموزش برگشت و سالتو

اجرای مانور سالتو در دیواره استخر، نه تنها بسیار زیباست، بلکه زمان کمتر و سرعت بیشتری را برای شناگر بهمراه می آورد. حرکت سالتو در شناهای کرال سینه و کرال پشت اجرا می شود، در شنای پروانه و قورباغه شناگر هر دو دست را به دیواره استخر رسانده و بصورت عادی بر می گردد. مراحل اجرای سالتو برای کرال سینه به شرح زیر است:

1-شناگر به دیواره استخر نزدیک می شود، وقتی به اندازه یک دست با دیواره فاصله دارد، در آخرین هواگیری، ریه خود را از هوا پر کرده، آخرین دست را اجرا می کند، و هر دو دست در کنار بدن قرار می گیرند. 

برگشت و سالتو در شنای کرال سینه

2-شناگر زانوها را خم کرده و چانه را به سمت سینه خم می کند. 

برگشت و سالتو در کرال سینه

3-شناگر از قسمت کمر خم می شود، شناگر می تواند برای حفظ تعادل و مسیر حرکت و چرخش، کمی از نیروی پیشرانه کف دست خود استفاده کند. 

برگشت و سالتو در کرال سینه

4-برای جلوگیری از ورود آب به سینوس و بینی، شناگر به آهستگی هوا را از بینی تخلیه می کند.

برگشت و سالتو در کرال سینه

5-شناگر خم کردن کمر را ادامه می دهد.

برگشت و سالتو در کرال سینه

6-وقتی قسمت بالای پاها به شکم نزدیکتر شد و باسن در جهت دیواره استخر قرار گرفت، شناگر زانوها را شکسته و پا ها را به سمت دیواره استخر پرتاب می کند.

برگشت و سالتو در شنای کرال سینه

7-بدن شناگر کمی به سمت راست یا چپ متمایل است، که در ادامه حرکت با چرخش بیشتر اصلاح می شود.

برگشت و سالتو در شنای کرال سینه

8-به محض تماس پاها با دیواره استخر، شناگر محل استقرار کف پای خود را با دیواره استخر پیدا می کند و سعی می کند زاویه 90 درجه را بین دیواره استخر و ساق پای خود بسازد.

برگشت و سالتو در شنای کرال سینه

9-شناگر با فشار پاها (نه ضربه) برای خود نیروی پیشرانه ایجاد کرده و در آب سر می خورد.

برگشت سالتو در شنای کرال سینه

10-با ادامه حرکت پای کرال سینه، به پیشروی خود در آب ادامه داده و چرخه حرکات کرال سینه را شروع می کند.

برگشت و سالتو در شنای کرال سینه

برای اجرای سالتو در کرال پشت، شناگر در فاصله یک متری از دیوار، وقتی دست خود را برای کشش دراز کرده، حول محور بدن خود می چرخد و صورت او رو به پایین قرار می گیرد.
در ادامه مراحل 1 تا 6 را انجام می دهد. در مراحل بعدی، وضعیت بدن به حالت کرال پشت قرار دارد (سر به سمت سطح آب) و ادامه شنا را انجام می دهد.
منابع:
- The Biomechanics, Kinematics, and Hydrodynamics of swimming - University of California.
- سایت Wikihow.com.
- کتب دانشگاهی آموزش شنا.
- مربیان شنای استخر مجموعه ورزشی شریف.