شنای کرال پشت-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

شنای کرال پشت:

در کرال پشت سر تا قسمت گوش در آب قرار دارد، اما چشم، بینی و دهان، همواره بیرون از آب هستند و به همین دلیل یادگیری آن آسانتر از سایر شناها است. یکی از مهمترین نکات کرال پشت (همانند سایر شناها) ریتم حرکات است، اجرای بموقع و درست حرکات باعث می شود که سر بیرون از آب بماند و شناگر در آب حرکت کند.

در کرال پشت شناگر دید مستقیم به مسیر حرکت ندارد و در صورت شنا در استخر، باید از سقف یا موانع محیطی دیگر رسیدن به دیواره استخر را تشخیص دهد تا سر او به دیواره برخورد نکند. تمرینات شنای کرال پشت به ترتیب زیر دسته بندی و توضیح داده شده اند:

حرکت پا:

حرکت پا در کرال پشت مطابق شکل زیر است: 
پای کرال پشت
همانند کرال سینه، زانو بیشتر از 30 درجه شکسته نمی شود و حرکت پا از ران و زانو انجام می شود. گویی شناگر می خواهد توپی را به سمت بیرون از آب شوت کند.
زانو و مچ پای شناگر نباید از آب بیرون بیایند، در انتهای حرکت، هر کدام از پاها با سطح آب مماس می شوند. وضعیت مچ پای شناگر شبیه به شکل زیر است:
مچ پای شناگر در کرال پشت
در ازای هر 2 دست (یک راست و یک چپ) 6 ضربه پا (3 ضربه راست و 3 ضربه چپ) اجرا می شود.
اجرای درست حرکت پا در کرال پشت، باعث پیشروی شناگر در آب شده و حالت افقی بدن او را حفظ می کند. در تمرینات پای کرال پشت، شناگر تخته شنا را زیر سر خود قرار داده و عرض استخر را فقط با حرکت پا طی می کند.
در حین انجام تمرینات بدن صاف و کشیده است تا حداقل مقاومت را در برابر آب داشته باشد.
وضعیت بدن در کرال پشت

حرکت دست:

مسیر حرکت دست در کرال پشت مطابق شکلهای زیر است:
حرکت دست در کرال پشت
در مرحله 1 آرنج صاف و کف دست روبه بیرون است، دست شناگر از محل انگشت کوچک وارد آب می شود. شناگر دست خود را می کشد، گویی می خواهد دستش را دراز کند تا به چیزی برسد.
در مرحله 2 آرنج کمی شکسته می شود، شناگر دست خود را در وضعیتی هدایت می کند که بتواند مرحله فشار را آغاز کند. در این مرحله دست شناگر در عمق 10 تا 15 سانتی متری آب است. 
در مرحله 3 کف دست عمود به جهت حرکت است، آرنج تقریبا 90 درجه است و مرحله فشار آغاز می شود.
دست زیر آب در کرال پشت
در مراحل 4، 5 و 6 شناگر سعی می کند کف دست را همواره عمود به جهت حرکت نگاه دارد تا بازدهی حرکت دست را بیشتر کند.
در مرحله 7 شناگر دست خود را به کنار بدن می رساند.
لحظه ای که دست شناگر به کنار بدن رسید، دست دیگر به ترتیب مراحل قبل وارد آب شده و کشش و فشار را انجام می دهد.
ریتم اجرای حرکت دست کرال پشت
اجرای دقیق و حرکت در مسیر مذکور، راندمان شنای کرال پشت را بالاتر می برد و در نتیجه شناگر پیشروی بهتری در آب داشته و دیرتر خسته می شود.

چرخش بدن در کرال پشت:

بدن شناگر در حین شنای کرال پشت، حول محور خود می چرخد، این چرخش که تا 45 درجه در هر جهت است (ساعتگرد و پادساعتگرد) غیر ارادی بوده و بدلیل ریتم اجرای حرکات دست است (فشاری وارد شده توسط دستها همزمان با هم نیستند).
چرخش بدن در شنای کرال پشت

هواگیری و ریتم آن:

دهان و بینی همواره بیرون از آب هستند، شناگر با خارج کردن یک دست از آب عمل دم، و با خارج کردن دست مقابل، عمل بازدم انجام را انجام می دهد. کرال پشت، تنها شنایی است که در آن استفاده از دماغگیر مشکل خاصی برای هواگیری ایجاد نمی کند.
ریتم درست هواگیری (وجود یا عدم وجود هوا در ریه در مراحل شنا)، نقش تعیین کننده ای در کیفیت شنا دارد. بدن ما با ریه پر از هوا، روی آب می ماند، اما با ریه خالی، چگالی بدن ما بیشتر از آب شده و به زیر آب فرو می رود.

استارت و برگشت:

استارت در شنای کرال پشت، بدون شیرجه و در داخل آب است. شناگر برای استارت در موقعیت زیر قرار می گیرد:
استارت در کرال پشت
و با جهش قوی و قوسی شکل به عقب شیرجه می رود:
استارت در کرال پشت
استارت در کرال پشت
کل مراحل در دیاگرام زیر دیده می شوند:
استارت در کرال پشت
برای برگشت در کرال پشت، شناگر در آخرین حرکت دست 180 درجه حول محور بدن خود می چرخد و وضعیت بدن او شبیه به شنای کرال سینه می شود و حرکت سالتو را اجرا می کند. (مقاله سالتو و برگشت)
 
منابع:
- The Biomechanics, Kinematics, and Hydrodynamics of swimming - University of California.
- سایت Wikihow.com.
- کتب دانشگاهی آموزش شنا.
- مربیان شنای استخر مجموعه ورزشی شریف.