نمونه قراردادهای پیمانکاری ساختمان-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

نمونه قراردادهای پیمانکاری ساختمان

برای تمام خدمات ساختمانی، قراردادهایی وجود دارد که تنظیم آنها قبل از شروع به کار، احتمال سوء تفاهم و خلف وعده را کاهش داده و نحوه پرداخت و تعهدات طرفین را آشکار می سازد.

در متن هریک از این قراردادها مواردی پیش بینی شده که شاید در لحظه شروع به کار بعید و دور از ذهن باشد، اما توجه به آنها از یکسو احتمال بروز اختلاف را به حداقل می رساند و از سوی دیگر، در صورت بروز اختلاف و دعوی، دادرسی به مسئله آسانتر، سریعتر و کم هزینه تر خواهد بود.

نمونه قراردادهای پیمانکاری ساختمان

برای دانلود قرارداد، روی آیکون word و یا Pdf کلیک کنید.

نمونه قرارداد تخریب ساختمان:

نمونه قرارداد word تخریب ساختمان نمونه قرارداد pdf تخریب ساختمان

نمونه قرارداد خاکبرداری ساختمان -نمونه 1:

نمونه قرارداد word خاکبرداری ساختمان نمونه قرارداد pdf خاکبرداری ساختمان

نمونه قرارداد خاکبرداری ساختمان -نمونه 2:

نمونه قرارداد word خاکبرداری ساختمان نمونه قرارداد pdf خاکبرداری ساختمان

نمونه قرارداد خاکبرداری ساختمان -نمونه 3:

نمونه قرارداد word خاکبرداری ساختمان نمونه قرارداد pdf خاکبرداری ساختمان

نمونه قرارداد قالب بندی بتن ساختمان:

نمونه قرارداد word قالب بندی بتن ساختمان نمونه قرارداد pdf قالب بندی بتن ساختمان

نمونه قرارداد فونداسیون ساختمان:

نمونه قرارداد word فونداسیون ساختمان نمونه قرارداد pdf فونداسیون ساختمان

نمونه قرارداد آرماتوربندی ساختمان:

نمونه قرارداد word آرماتوربندی ساختمان نمونه قرارداد pdf آرماتوربندی ساختمان

نمونه قرارداد بتن ریزی ساختمان:

نمونه قرارداد word بتن ریزی ساختمان نمونه قرارداد pdf بتن ریزی ساختمان

نمونه قرارداد اسکلت فلزی ساختمان:

نمونه قرارداد word اسکلت فلزی ساختمان نمونه قرارداد pdf اسکلت فلزی ساختمان

نمونه قرارداد حفر چاه ساختمان:

نمونه قرارداد word حفر چاه ساختمان نمونه قرارداد pdf حفر چاه ساختمان

نمونه قرارداد دیوار کشی ساختمان:

نمونه قرارداد word دیوار کشی ساختمان نمونه قرارداد pdf دیوار کشی ساختمان

نمونه قرارداد سفت کاری ساختمان:

نمونه قرارداد word سفت کاری ساختمان نمونه قرارداد pdf سفت کاری ساختمان

نمونه قرارداد داربست ساختمان:

نمونه قرارداد word داربست ساختمان نمونه قرارداد pdf داربست ساختمان

نمونه قرارداد سنگ کاری ساختمان:

نمونه قرارداد worf سنگ کاری ساختمان نمونه قرارداد pdf سنگ کاری ساختمان

نمونه قرارداد آسانسور ساختمان:

نمونه قرارداد word آسانسور ساختمان نمونه قرارداد pdf آسانسور ساختمان

نمونه قرارداد سرویس آسانسور ساختمان:

نمونه قرارداد word سرویس آسانسور ساختمان نمونه قرارداد pdf سرویس آسانسور ساختمان

نمونه قرارداد آسفالت ساختمان:

نمونه قرارداد word آسفالت ساختمان نمونه قرارداد pdf آسفالت ساختمان

نمونه قرارداد سیمان کاری ساختمان:

نمونه قرارداد word سیمان کاری ساختمان نمونه قرارداد pdf سیمان کاری ساختمان

نمونه قرارداد لوله کشی آب ساختمان:

نمونه قرارداد word لوله کشی آب ساختمان نمونه قرارداد pdf لوله کشی آب ساختمان

نمونه قرارداد لوله کشی گاز ساختمان:

نمونه قرارداد word لوله کشی گاز ساختمان نمونه قرارداد pdf لوله کشی گاز ساختمان

نمونه قرارداد برق کاری (سیم کشی) ساختمان:

نمونه قرارداد word برق کاری ساختمان نمونه قرارداد pdf برق کاری ساختمان

نمونه قرارداد کاشی کاری ساختمان:

نمونه قرارداد word کاشی کاری ساختمان نمونه قرارداد pdf کاشی کاری ساختمان

نمونه قرارداد گچ کاری ساختمان:

نمونه قرارداد word گچ کاری ساختمان نمونه قرارداد pdf گچ کاری ساختمان

نمونه قرارداد سقف کاذب ساختمان:

نمونه قرارداد word سقف کاذب ساختمان نمونه قرارداد pdf سقف کاذب ساختمان

نمونه قرارداد در و پنجره ساختمان:

نمونه قرارداد word در و پنجره ساختمان نمونه قرارداد pdf در و پنجره ساختمان

نمونه قرارداد شیشه دو جداره ساختمان:

نمونه قرارداد word شیشه دو جداره ساختمان نمونه قرارداد pdf شیشه دو جداره ساختمان

نمونه قرارداد نقاشی ساختمان:

نمونه قرارداد word نقاشی ساختمان نمونه قرارداد pdf نقاشی ساختمان