دنده در دوچرخه سواری-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

دنده دوچرخه

دنده ها در دوچرخه به دلیل زیر طراحی شده اند:

هرجا که لازم شد، نیروی پای دوچرخه سوار بصورت افزایش قدرت به چرخ عقب منتقل شود (مانند سربالایی)، و در جای دیگر، نیرو بصورت افزایش سرعت به چرخ عقب انتقال یابد (مانند سرعتهای بالا و سرازیری).

دنده دوچرخه

تعداد دنده ها

در اغلب دوچرخه ها، تعداد 2 یا 3 خودرو در جلو و 6 تا 10 خودرو در عقب قرار دارد. تعداد دنده های دوچرخه عبارت است از حاصل ضرب "تعداد خودروهای جلو" در "تعداد خودروهای عقب".

دنده دوچرخه

ضریب "افزایش قدرت" یا "افزایش سرعت" در دنده ها بصورت زیر محاسبه می شود:

A ÷ B = ضریب افزایش سرعت دنده

(تعداد دندانه خودور جلویی که زنجیر روی آن قرار دارد)= A

(تعداد دندانه خودرو عقبی که زنجیر روی آن قرار دارد) = B

حاصل این تقسیم هر قدر بزرگتر از 1 باشد دنده سرعتی تر و برای سرازیری مناسبتر است، و هر قدر کوچکتر و به 1 نزدیکتر باشد دنده قدرتی تر و برای سربالایی مناسبتر است.

بعنوان مثال، برای اینکه بدانیم دنده 6-2 برای سرازیری مناسبتر است یا دنده 5-3 ، می توانیم مطابق محاسبات بالا عمل کرده و حاصل تقسیم را مقایسه کنیم. حاصل تقسیم هر کدام از دنده ها که بزرگتر بود، آن دنده برای سرازیری مناسبتر است.

شانژمان های مرغوبتر، امکان جابجایی سریع و بی صدای دنده ها را برای دوچرخه سوار فراهم می کنند و به شانژمانهای کلاچ دار معروفند و البته گرانترند.

نکاتی در استفاده درست از دنده دوچرخه

i. در حالت سکون (درجا) نباید دنده ها را تعویض کرد.

ii. هنگام حرکت، در لحظه تعویض دنده ها، دوچرخه سوار باید فشار کمی به رکاب وارد کند در واقع باید بدون زور زدن، فقط رکاب را بچرخاند تا دنده جا بیافتد و سپس فشار را به رکاب وارد کند.

به همین منظور دوچرخه سواران حرفه ای قبل از رسیدن به سربالایی ها، دنده مناسب را درگیر می کنند تا مجبور به مکث کردن در سربالایی نشوند.

iii. دوچرخه سوار باید تا حد امکان جابجایی عرضی زنجیر را به حداقل برساند، مثلا در دوچرخه ای که 3 خودرو در جلو و 8 خودرو در عقب دارد:

بجای دنده 8-1یا 7-1 از دنده 2-2 یا 3-2 استفاده کند که تقریبا همان نسبت قدرت را دارند.

بعنوان مثال دیگر، بجای دنده 1-3 یا 2-3 از دنده های 8-2 یا 7-2 استفاده کند که تقریبا همان نسبت قدرت را دارند.

دنده دوچرخه شانژمان عقب

به بیان دیگر، دوچرخه سواران، "خودروهای سمت راست را از طبق جلو"، با "خودروهای سمت راست و مرکزی از چرخدنده های عقب" درگیر می کنند. همچنین "خودروهای سمت چپ را از طبق جلو"، با "خودروهای سمت چپ و مرکزی از چرخدنده های عقب" درگیر می کنند.

 

 

منابع:

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری - UCI (Union Cycling International) level 1 coaching handbook - Jackie Sherwood