ماجرای حلقه نامزدی-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

حلقه نامزدی و انگشتر عقد

حلقه نامزدی

 
ماجرای حلقه نامزدی و عقد به باستان بازمی گردد. در آن زمان مردان برای اینکه زنان از فرط خوشحالی و شادی ازدواج، روح از بدنشان خارج نشود، حلقه ای از علف به دور دست و پای خانمها می پیچیدند. بعدها جنس حلقه از علف به چرم، چوب و سنگ تغییر یافت.
در قرون وسطی، در ایتالیا رسم بر این بود که پسران برای اطمینان دادن به دختران و خانواده ایشان، تکه ای سنگ قیمتی را هدیه می دادند. تلفیق این رسم در ایتالیا با آداب نامزدی باستان، حلقه نامزدی را به وجود آورد.
علت انتخاب انگشت چهارم دست چپ آن است که در گذشته مردم معتقد بودند که رگی که از این انگشت عبور می کند، مستقیماً به قلب می رود. 

 

 

 

منابع:

www.todayifoundout.com